ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สถาบันฝึกอบรม Service Mind Training คิดดี คิดบวก สู่งานบริการที่เป็นเลิศ

“ความเป็นมืออาชีพ” คำ ๆ นี้ คงไม่มีใครปฏิเสธว่า ถ้าเป็นได้ย่อมมีผลดีไม่ว่าจะทำงานใด ๆ ก็แล้วแต่ 
แม้กระทั้งความเป็น  “มนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ” สามารถนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างราบรื่น 
 
       เราเชื่อว่าคนทุกคนมีความสามารถอยู่ในตัวเอง หากมีใจรักงานที่ทำ  
เป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน มีความสุข มีรอยยิ้มคนทุกคนมีความภูมิใจ มีความรู้จักใน
ความเป็นเจ้าของทำงานเป็นทีม มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน  ประสิทธิภาพของงานก็จะออกมาดี
ตามที่องค์กรตั้งเป้าหมายและวางแผน ตามกลยุทธ์ขององค์กรได้...
การสร้าง “คน”  การที่จะได้ประสิทธิภาพของการทำงานอย่างเยี่ยมยอด
นั้น  คนในองค์กรต้องมีใจให้กับเราก่อน  นั้นคือความสุข  “สุขกาย  สุขใจ  สุขงาน” 
ผลงาน  ก็ดีตามมา  สิ่งเหล่านี้เป็นห่วงโซ่ร่วมกันรวมถึงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ ในองค์กร ก็มีส่วนที่จะทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี           
  
ทีมงาน บริษัท เซอร์วิสมายด์ เทรนนิ่ง จำกัด รวมถึงวิทยากรทุกท่าน ที่มีประสบการณ์ในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการ
ออกแบบระบบเอกสารให้มีประสิทธิภาพในองค์กร การออกแบบโครงสร้างองค์กร การจัดทำดัชนีชี้วัดในการทำงาน การคิดบวก ฯลฯ
   วิทยากรทุกท่านมีใจรักที่จะถ่ายทอดความรู้ ความสามารเพื่อให้บุคลากรทุกส่วนขององค์กรได้รับการพัฒนาให้ดีเยี่ยมมากกว่าเดิม
 และเรามีความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนว่าเราต้องพัฒนาให้เต็มที่ และผู้เข้าอบรมนำไปใช้ทั้งในชีวิตประจำวัน และชีวิตแห่งการทำงานได้อย่างดี.

 


หลักสูตรยอดฮิต ขายดีตลอดกาล In House  Training

 

สถาบันฝึกอบรม เซอร์วิสมายด์ เทรนนิ่ง จำกัด บริการด้านทางการจัดฝึกอบรม

วิทยากรและทีมงานของเราพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ครบทุกด้าน จากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน  

เน้นการถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ทำงานจริง  "เราเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพในตนเอง"

 

เลือกใช้บริการ เซอร์วิสมายด์ เทรนนิ่ง ท่านจะได้รับ....

  • ทีมงาน เซอร์วิสมายด์ เทรนนิ่ง ออกแบบหลักสูตรตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรท่าน
  • วิทยากรมืออาชีพ ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้จาก Work shop แล้วนำไปประยุกต์ใช้ในงานจริงได้
  • ทีมงานของเราสามารถเป็นที่ปรึกษาเพื่อร่วมพัฒนาบุคลากรของท่านอย่างมืออาชีพ

 

 (ส่วนหนึ่ง) ลูกค้าของเรา 

            

        

                  

                      

     


ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 161,650