หลักสูตร สอนลูกน้องอย่างไร ให้ได้งานตามเป้าหมาย

หลักการเหตุผล

       “การสอนงาน” เป็นกระบวนการที่ใช้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ทักษะ ในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้การสอนงานยังมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพของทีมหรือลูกน้อง เพื่อให้ลูกน้องมีความพร้อมที่จะทำงานในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

        “Coach” หรือ ผู้สอนงาน เป็นทั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือหัวหน้างาน ต้องมีคุณสมบัติและวิธีการสอนงานที่ถูกต้องเหมาะสม หากผู้สอนงานขาดเทคนิค วิธีการ และจิตวิทยาในการสอนงานแล้ว ก็อาจจะทำให้เกิดความตึงเครียดในขณะเรียนรู้ เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง  ซึ่งทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงแก้ไขงานให้มีประสิทธิภาพได้ ดังนั้น การสร้างเสริมทักษะการสอนงานอย่างถูกวิธีให้กับผู้บริหารและหัวหน้างานเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้ผู้สอนสามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการสอนงานให้ได้ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์:

 1.  เพื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ของหัวหน้างาน ในการสอนงาน และคุณสมบัติที่ดี
 2. เพื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงเทคนิค วิธีการ และขั้นตอนในการสอนงานเพื่อความสำเร็จของงาน
 3. เพื่อผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ เทคนิคต่างๆ นำไปประยุกต์ใช้ในการสอนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 เนื้อหาอบรม:

 1. เรียนรู้ความท้าทายของหัวหน้างานกับการสอนงาน และบทบาทของหัวหน้างานในฐานะ “ผู้สอนงาน – Coach”
 2. เรียนรู้จิตวิทยาในการสอนงาน  เมื่อไหร่ที่หัวหน้าต้องสอนงานกับลูกน้องในทีมงาน
 3. เรียนรู้ประเภทของการสอนงาน   และกระบวนการการสอนงาน
 4. เรียนรู้เทคนิคการสอนงานและการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้งานและการทำงาน
 5. เรียนรู้หลักการสอนงาน 4 ขั้นตอน : การเตรียมความพร้อม  การให้รู้วิธีการปฏิบัติ  การทดลองปฏิบัติ  การติดตามผล
 6. เรียนรู้เทคนิคการเตรียมความพร้อม (Coaching Plan) เพื่อสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. เรียนรู้ทักษะการสื่อสาร กับ การสอนงานให้มีประสิทธิภาพ และกุญแจ 5 ดอก สู่การสื่อสารระหว่างกัน
 8. เรียนรู้หลักการสื่อสารที่ถูกต้องและการให้ผลตอบกลับ (Feedback) อย่างสร้างสรรค์
 9. เรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการสอนงาน
 10. สรุป ถาม - ตอบ

 

กลุ่มเป้าหมาย : ระดับหัวหน้างาน หรือบุคลากรในองค์กรที่ทำหน้าที่ในการสอนงาน

 

รูปแบบการสัมมนา

 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วม(ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                          40 %
 • กิจกรรมกลุ่ม Work Shop / ฝึกปฏิบัติจริง                                60 %

 

ระยะเวลาอบรม :

 • จำนวน 1 วัน ต่อ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
 • ผู้เข้าอบรม 30-35  ต่อรุ่น เพื่อประสิทธิภาพในการอบรม
Visitors: 158,740