หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานมือโปรฯ เจ้านายไว้วางใจ ลูกน้องยอมรับ

หลักการและเหตุผล :

          สำหรับในยุคปัจจุบันการเป็นหัวหน้างาน หรือผู้นำในองค์กร ต้องยอมรับว่า หนักกว่าในอดีตมากซึ่งอาจเป็นไม่ยากเพราะองค์กรอาจมีโครงสร้างหรืออายุงานมาพิจารณา มีตำแหน่งก็สั่งงานให้ลูกน้องทำตาม แลไม่ได้ฝึกให้ลูกน้องได้คิดเอง แต่ปัจจุบันผู้บริหาร หัวหน้างานต้องพัฒนาตนเองหลายด้าน มากกว่าในอดีต  การที่จะเป็นหัวหน้างานที่ดี ให้ผู้บริหารระดับสูงเชื่อถือไว้วางใจ และลูกน้องยอมรับ การสร้างศรัทธาในตัวหัวหน้างาน การมีทัศนคติที่ดี การใช้คำพูด การทำงานเป็นทีม หัวหน้างานต้องมีเป้าหมายและพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอในหลายด้านเพื่อขับเคลื่อนทีมงาน  และความสำเร็จขององค์กรให้ได้ตามเป้าหมายหรือนโยบายองค์กรให้ได้

            การเป็นหัวหน้างานและผู้นำที่ดีต้องเก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เราต้องใช้ทักษะหลายด้าน ทั้งการบริหารทีมงาน เข้าใจนโยบายองค์กร ภาวะผู้นำ การทำผลงานให้ยอดเยี่ยม ต้องมีทักษะด้านการสื่อสาร การบริหารทีมงาน การมีคุณธรรม  จริยธรรมสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันให้ได้ประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และส่งผลกับองค์กรโดยตรง

 

วัตถุประสงค์ :

 1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหัวหน้างานแนวใหม่ ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของการบริหาร การเป็นหัวหน้างานที่ดีต่อ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร
 2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงการมีทัศนคติที่ดีในการทำงานหรือการคิดบวกเพื่อการทำงานเชิงรุกให้ได้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 3. ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ การเป็นผู้บริหารหรือหรือหัวหน้างานต้องมี 3 เก่ง 1.เก่งงาน 2.เก่งคน  3.เก่งคิดรวมถึงการสร้างแรงจูงใจต่อผู้บังคับบัญชาให้สามารถทำงานตามเป้าหมายได้
 4. ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคการสื่อสาร การมอบหมายงาน การติดตามงาน  การประชุมเพื่อไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการอบรม :

 1. เรียนรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อความอยู่รอดขององค์กรและใครมีส่วนร่วมในการทำงานขององค์กร
 2. เรียนรู้ความหมายและความสำคัญหัวหน้างานแนวใหม่  ภาวะผู้นำและบทบาทหน้าที่ของการบริหาร การเป็นหัวหน้างานที่ดีต่อ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร
 3. เรียนรู้ปัญหาที่พบบ่อยในความเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้างานในปัจจุบัน
 4. เรียนรู้และเข้าใจถึงการมีทัศนคติที่ดีในการทำงานหรือการคิดเชิงบวกเพื่อการทำงานเชิงรุกให้ได้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 5. การเรียนรู้คุณสมบัติของผู้นำทีดี 3 เก่ง  เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด และภารกิจ 3 รู้  ที่ผู้นำควรที่จะทำให้งานมีประสิทธิภาพ
 6. เรียนรู้เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี (การบังคับบัญชาที่ดี  การวางตนเอง การสร้างสัมพันธ์ ความผูกพันที่ดีระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาและองค์กร)
 7. เรียนรู้เทคนิคการทำงานเป็นทีม  (ร่วมใจ  ร่วมคิด ร่วมทำ) การแก้ไขปัญหาในการทำงาน
 8. เรียนรู้การวางแผนปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน และติดตามงานให้มีประสิทธิภาพ
 9. เรียนรู้การสื่อสารที่ดี   การสอนงาน การประสานงาน  การประชุมทีมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่องานสำเร็จตามเป้าหมาย
 10. สรุป  ถาม ตอบ

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :       

 1. ผู้เข้าอบรมรู้และสามารถปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่ของตัวเองได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
 2. ผู้เข้าอบรมมีทักษะ ในการเป็นหัวหน้างานที่ดี ผู้บริหารระดับสูงเชื่อถือไว้วางใจ และลูกน้องยอมรับ
 3. ผู้เข้าอบรมนำทักษะไปประยุกต์ใช้ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเกิดผลงานตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการ


กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก  หัวหน้างานในองค์กร  ผู้ช่วยหัวหน้างาน

 

ระยะเวลาอบรม :

 • จำนวน1 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
 •  ผู้เข้าอบรม 30-35ท่าน ต่อรุ่น  เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้
Visitors: 158,745