หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรในองค์กรแบบมืออาชีพ (Train the Trainer)

หลักการและเหตุผล :

          หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรบมีทั้งความรู้ และหลักคิดในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะวิทยากรได้อย่างเหมาะสม  มีทักษะเบื้องต้นสำหรับการเป็นวิทยากรมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จ และมีคุณลักษณะกับเจตคติที่ดีต่อการเป็นวิทยากรมืออาชีพ   การฝึกอบรมเป็นวิธีการในการพัฒนา “คน” ที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ง และการฝึกอบรมที่ดีจะต้องมีการวางแผนและการเตรียมการที่ดีและเป็นระบบ  โดยวิทยากรต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ ฝึกอบรมและแนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรมอย่างถูกต้อง  จึงจะทำให้การฝึกอบรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล

          ปัญหาประการหนึ่งสำหรับผู้ที่เป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพหรือสายงานที่ปฏิบัติ คือการขาดความรู้และความชำนาญด้านเทคนิควิธีการถ่ายทอดความเข้าใจในลักษณะการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรมการเตรียมแผนการสอน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสม ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมที่กำหนด

กลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร ก็คือ การเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้และเข้าใจขั้นตอนการทำงาน ปัญหาและอุปสรรคในองค์กรดังนั้นเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้มีจิตวิทยา และทักษะ ที่เหมาะสม จึงควรมีการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรที่จะสนับสนุนให้การฝึกอบรมประสบความสำเร็จด้วยดี

 

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการเป็นวิทยากรมืออาชีพและวิทยากรในองค์กร
 2. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการเป็นวิทยากรที่ดี ตลอดจนสามารถใช้เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้อง
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้หลักการ และทักษะการเป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ประโยชน์ที่องค์กร และ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ : 

 1. ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคในการสอน การถ่ายทอด การเป็นวิทยากรไปใช้ได้จริงในการอบรมงานขององค์กร
 2. ผู้เข้าอบรมเพิ่มทักษะในการเป็นวิทยากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

กลุ่มเป้าหมาย :

พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรภายในของบริษัท  หรือพนักงานที่ต้องถ่ายทอดงานให้กับทีม

 

รายละเอียดหลักสูตรแต่ละวัน

วันที่ 1  เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

หัวข้อการอบรม

9.00-9.30       

 • แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม และความหมายของการฝึกอบรม
 • ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของการในการฝึกอบรม

9.30-10.00     

 • บทบาทหน้าที่ของวิทยากรและคุณสมบัติของวิทยากรภายในองค์กร

10.00-11.00   

 • Workshop 1: ฝึกปฏิบัติพื้นฐานการเป็นวิทยากรเป็นรายบุคคล

11.00-12.00   

 • ธรรมชาติของมนุษย์ในการเรียนรู้
 • ความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ของคนในองค์กร
 • เป้าหมายของการฝึกอบรมและหลักการถ่ายทอดสำหรับวิทยากร
 • หลักการใช้เทคนิคการฝึกอบรม
 • ขั้นตอนที่สำคัญของการเตรียมการสำหรับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 • การเปิด/ปิดให้ประทับใจ
 • ฝึกปฏิบัติการการเปิด/ปิดให้ประทับใจ

12.00-13.00    -พักกลางวัน

13.00-16.00   

 • เทคนิคการรับมือกับความตื่นเต้น
 • เทคนิคการเขียนแผน และวางแผนการสอน และการใช้สื่อ
 • เทคนิคในการรับมือกับคำถามจาก ผู้เข้าอบรม/ผู้ฟัง
 • Workshop 2: ฝึกปฏิบัติพื้นฐานการเป็นวิทยากร

 

วันที่ 2  เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

9.00-9.30       

 • การสร้างบรรยากาศที่ดี ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในการส่งเสริมการเรียนรู้
 • เทคนิคในการฝึกอบรมและการประเมินผลการฝึกอบรม
 • เทคนิคการใช้สื่อประกอบการสอนให้น่าสนใจ
 • ประเภทของสื่อมีอะไรบ้าง

9.30-12.00     

Workshop 3: ฝึกปฏิบัติการสอบสอนเป็นรายบุคคล(รอบที่ 1) พร้อมประเมินผลการฝึกปฏิบัติ

 • ทำไมต้องใช้สื่อประกอบการสอนคุณค่าของสื่อเพื่อการฝึกอบรม
 • ข้อดี – ข้อเสีย ของสื่อแต่ละประเภท

12.00-13.00    -พักกลางวัน

13.00-16.00   

 • เกณฑ์ในการเลือกใช้สื่อให้น่าสนใจ

Workshop 3 (ต่อ) : ฝึกปฏิบัติการสอบสอนเป็นรายบุคคล(รอบที่ 1) พร้อมประเมินผลการฝึกปฏิบัติ

 • ทักษะการพูดและการสื่อสารสำหรับการเป็นวิทยากร
 • น้ำเสียงลีลาท่าทาง  คำพูด
 • การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับวิทยากร

Workshop 4: ฝึกปฏิบัติการสอบสอนเป็นรายบุคคล(รอบที่ 2)

 • พร้อมประเมินผลการฝึกปฏิบัติ
 • สรุปผลการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร ถาม ตอบ

จำนวนผู้เข้าสัมมนา : ไม่เกิน 10-12คน/รุ่น (เน้น Workshop)

 

ระยะเวลา : 2 วัน/รุ่น ( 09.00 – 16.00 น.) 

 

หมายเหตุ และการเตรียมตัว :

 1. ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมเนื้อหา 1 เรื่องที่ใช้ในการสอน  และเครื่องคอมฯทางบริษัทสัก 1 เครื่องไฟล์ power point  ของแต่ละคนเพื่อสอน สำหรับการฝึกปฏิบัติเป็นวิทยากร โดยใช้เวลา  คนละ 15-20 นาที (ใช้ในการฝึกปฏิบัติวันที่ 1-2)
 2. เนื้อหา / กิจกรรม อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามเหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้าสัมมนา
Visitors: 158,740