หลักสูตร ลูกน้องมืออาชีพที่หัวหน้างานกด Like

หลักการและเหตุผล :

          ถ้าพูดไปแล้วทุกคนก็อยากมีความสำเร็จในชีวิตการทำงานด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าใครจะอยู่บทบาทไหน    และบางคนก็เริ่มมาจากลำดับพนักงาน  และก้าวหน้าต่อ ๆ ไปในการทำงานของตนเอง    ซึ่งความเป็นพนักงานหากต้องการความสำเร็จเราต้อง ปฏิบัติงานให้หัวหน้าปลื้มก่อน หรือกด Like ให้กับเรา   และความสำเร็จที่เกิดขึ้นในทีม  ก็มาจากพนักงานที่ร่วมกันทำงาน และส่งผลให้ทีมมีผลงานที่ดีเช่นกัน   ถ้าทีมใครได้ลูกน้องดี  มากฝีมือ  ย่อมมีชัยไปกว่าครึ่งแน่นอน   ใคร ๆ ก็อยากได้ร่วมงานด้วย  องค์กรก็อยากรักษาทั้งคนที่เก่ง และคนดี  ถ้าเราเป็นทั้งคนเก่ง  คนดี  รับรองว่าความเจริญก้าวหน้าในการทำงานย่อมอยู่ไม่ไกล   หัวหน้าเองก็ชื่นชอบ

      การพัฒนาตนเองควรเป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนควรตระหนักถึง การทำงานที่สามารถตอบโจทย์เป้าหมายของหัวหน้าให้ได้  การเป็นลูกน้องจะต้องฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ ความเข้าใจอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งต้องสามารถรับรู้ความคาดหวังของหัวหน้าและแบ่งเบาภาระงานได้  การพัฒนาตนเองให้เป็นที่ถูกใจของหัวหน้าและเป็นที่ยอมรับขององค์กรถือเป็นภาระหน้าที่ที่พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึง และพัฒนาตนเองเพื่อสามารถไปสู่ความสำเร็จของงาน

 

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้ทราบแนวคิด และหลักการการเป็นลูกน้องที่มีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ ปรับปรุงการทำงาน บรรยากาศการทำงานที่ดี  มีความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นไปอย่างที่หัวหน้าต้องการ
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงหลักแนวคิดการสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนทัศนคติในแง่มุมต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดผลงานที่เป็นที่ยอมรับของหัวหน้าและองค์กร

 

หัวข้อการอบรม :

 1. เรียนรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายและความสำเร็จในการทำงาน
 2. เรียนรู้มุมมอง แง่คิด ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานในองค์กรร่วมกัน
 3. เรียนรู้การสำรวจศักยภาพเพื่อเพิ่มพูนจุดเด่นและพัฒนาจุดด้อยในตนเอง
 4. เรียนรู้ความเข้าใจบทบาท และหน้าที่ ของการเป็นพนักงานที่ดี มีประสิทธิภาพ เพื่อการสนับสนุนผู้บังคับบัญชาให้ประสบความสำเร็จในงาน
 5. เรียนรู้ความคาดหวังของหัวหน้างานที่มีกับลูกน้อง นำไปสู่การเป็นพนักงานที่ดี
 6. เรียนรู้การปรับ  เปลี่ยน พลิก พัฒนา วิธีคิดและสร้างความรู้สึกที่ดี ในการพัฒนาตัวเองและทีมงาน
 7. เรียนรู้ข้อคิดเพื่อความเข้าใจที่ดีและถูกต้องต่อผู้บังคับบัญชา
 8. เรียนรู้ความเป็นพนักงานแบบไหนที่เป็นมืออาชีพ ที่หัวหน้าและองค์กรต้องการ
 9. เรียนรู้การสื่อสารที่ดี มารยาทการทำงานที่หัวหน้าปรารถนา
 10. เรียนรู้การสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานกับหัวหน้างาน และผู้อื่น
 11. เรียนรู้ว่าเราจะช่วยให้นายทำงานได้สะดวก สบาย ขึ้นได้อย่างไรบ้าง
 12. เรียนรู้ประโยชนที่ลูกน้องจะได้รับจากความตั้งใจที่จะช่วยเหลือนาย
 13. เรียนรู้การตระหนักในคุณภาพของงานที่จะเป็นผลงานในการปฏิบัติงาน
 14. เรียนรู้เข้าใจคำว่า ทำอย่างไรให้ HAPPYในการทำงานร่วมกับบุคคลรอบข้างในองค์กร
 15. เรียนรู้วิธีสร้างสุขและสนุกกับงาน ด้วยหลัก “อย่า” และ 7 อุปนิสัยที่จะทำให้งานมีประสิทธิภาพ
 16. เรียนรู้การหาสาเหตุเพื่อการลดปัญหาความผิดพลาดในขณะทำงานเพื่อให้ได้คุณภาพงาน
 17. เรียนรู้  5 วิธีการทำงานให้ดีขึ้น  และการทำงานเป็นทีมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ
 18. สรุป  ถาม-ตอบ

 

ประโยชน์ที่องค์กร และ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ:

 1. ผู้เข้าอบรมเกิดแง่คิด ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกับหัวหน้างาน
 2. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ความ และทักษะนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ต่างๆ ขององค์กร
 3. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงบทบาท และหน้าที่ ของการเป็นพนักงานที่ดี มีประสิทธิภาพ เพื่อการสนับสนุนผู้บังคับบัญชาให้ประสบความสำเร็จในงาน

 

กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลภายในองค์กร 

 

รูปแบบการสัมมนา :

 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วม                                                          40 %
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม              60 %
 • มอบของรางวัลในการจัดทำกิจกรรม

 

ระยะเวลาอบรม :

 • จำนวน 1 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
 •  ผู้เข้าอบรม 30-35 ท่าน  ต่อรุ่น  เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้
Visitors: 158,738