หลักสูตร การสื่อสารอย่างชาญฉลาด เพื่อความสำเร็จขององค์กร

หลักการและเหตุผล

          การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ จัดได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำงาน  และสามารถส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร   บางครั้งเราอาจมีความสงสัยว่า ทำไมบางคนเป็นที่รักของเจ้านาย ลูกน้อง ลูกค้า ทำให้งานประสบผลสำเร็จอย่างเยี่ยมยอด...บางคนพูดโน้มน้าวจูงใจ เป็นที่รักของบุคคลรอบข้างอย่างน่าอิจฉา เขามีเสน่ห์อะไร  หรือบางครั้งแค่มีรอยยิ้มที่เป็นมิตรก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตการทำงาน ให้มีความสุข การได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้จริงหรือ??  มีปัจจัยอะไรอีกหรือไม่ที่ทำให้เราทำงานได้ตามเป้าหมายได้   เราจะสร้างความทรงพลังในการสื่อสารได้อย่างไร   และเพื่อการประสานให้องค์กร และการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

 

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อทราบถึงเคล็ดลับของการสื่อสาร การประสานงานที่จะทำให้เราประสบผลสำเร็จในการทำงานร่วมกัน
 2. เพื่อสามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในองค์กร และบุคคลรอบข้าง
 3. เพื่อสามารถรู้เคล็ดลับการสร้างความเป็นมนุษย์สัมพันธ์กับหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง เพื่อการทำงานได้อย่างสำเร็จ

 

หัวข้อการอบรม

 1. เรียนรู้ความหมาย   สำคัญของการสื่อสาร และการประสานงานในการทำงาน และการใช้ในชีวิตประจำวัน
 2. เรียนรู้ทัศนคติเชิงบวกเพื่อการสื่อสาร   การประสานงานในองค์กร การประสานงานที่มีประสิทธิผล ช่วยทำให้งานง่ายขึ้น
 3. เรียนรู้ประเภทของการสื่อสาร ประสานงานในองค์กร
 4. เรียนรู้เทคนิคการประสานที่มีประสิทธิภาพ
 5. เรียนรู้อุปสรรคปัญหาการประสานงานในการทำงานร่วมกัน
 6. เรียนรู้ปัจจัยที่ช่วยทำให้การประสานงานดีได้งานตามเป้าหมาย
 7. เรียนรู้ 7Cs เพื่อพบกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 8. เรียนรู้เคล็ดลับการสร้างเสน่ห์ให้เป็นที่รักของทุกคนเพื่องานสำเร็จ
 9. เรียนรู้การฝึกทักษะ เคล็ดลับ การพูด การใช้คำพูด การฟัง ภาษากาย ที่เหมาะสม
 10. เรียนรู้การสื่อสารอย่างสันติเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน
 11. เรียนรู้สภาพปัญหาของการสื่อสารในองค์กร
 12. เรียนรู้การสื่อสารที่ดีกับการสร้างมนุษย์สัมพันธ์แบบครบวงจรเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย
 13. สรุป ถาม-ตอบ

 

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรในองค์การ ทุกระดับและบุคคลที่สนใจ

 

ระยะเวลาอบรม :

 • จำนวน 1 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
 • ผู้เข้าอบรม 30-35 ท่าน  ต่อรุ่น  เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้
Visitors: 158,745