ประโยชน์ของการจัดทำงบประมาณในองค์กร

         การจัดทำงบประมาณ (Budget) คือ การวางแผนตัวเลขในรายได้ และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร  ในด้านการบริหารจะทำให้สามารถบริหารรายได้ และค่าใช้จ่าย การทำแผนโครงการต่าง ๆ จะต้องสอดคล้องกัน  และทุกส่วนงานจะมีเป้าหมายในการทำรายได้ (ฝ่ายการตลาด-ฝ่ายขาย)  การใช้จ่ายในการงบประมาณอย่างมีแบบแผน

ปัจจัยความเสี่ยงขององค์กร

  • ต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้น
  • จำนวนลูกค้าที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
  • คู่แข่งขันที่เพิ่มขึ้น
  • ความเสียหายของสินค้า
  • การเปลี่ยนแปลงที่อาจคาดไม่ถึง

การจัดทำงบประมาณเป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องช่วยกันร่วมวางแผนให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร

 

ประโยชน์ของการจัดทำงบประมาณในองค์กร

  1. สามารถทราบแผนการใช้จ่ายของแต่ละแผนกได้ชัดเจน  ไม่รั่วไหล

เมื่อการจัดทำตัวเลขงบประมาณได้ที่ไปที่มาของตัวเลขแล้วผ่านการอนุมัติ แต่ละส่วนงานต้องควบคุมดูแลใช้จ่ายตามที่ขออนุมัติ

  1. เป็นเครื่องมือในการบริหารเงินในการใช้ในโครงการต่าง ๆ ได้ชัดเจน และจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิผล
  2. บุคลากรจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้มีประสิทธิภาพ

การบริหารงานในยุค 4.0 ย่อมเป็นความท้าทายของหัวหน้างานที่จะต้องจัดสรรทรัพยากรให้เป็นไปตามแผนและมีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพ

  1. เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมและแผนงานที่เกิดขึ้นเป็นที่ยอมรับในการทำงานร่วมกัน
  2. เป็นการส่งเสริมให้มีการทำงานเป็นทีม ในส่วนแผนกและระดับฝ่าย

ในทีมงานจะต้องช่วยกันคิดและร่วมกันวางแผน ซึ่งทำให้ทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและแสดงถึงการทำงานเป็นทีมในบรรยากาศที่ดี

Visitors: 158,740