วัตถุประสงค์องค์กร

      “ความเป็นมืออาชีพ” คำ ๆ นี้ คงไม่มีใครปฏิเสธว่า ถ้าเป็นได้ย่อมมีผลดีไม่ว่าจะทำงานใด ๆ ก็แล้วแต่ แม้กระทั้งความเป็น  “มนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ” สามารถนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างราบรื่น

       เราเชื่อว่าคนทุกคนมีความสามารถอยู่ในตัวเอง   หากมีใจรักงานที่ทำ  เป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน มีความสุข มีรอยยิ้ม คนทุกคนมีความภูมิใจ มีความรู้จึกในความเป็นเจ้าของ ทำงานเป็นทีม มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน  ประสิทธิภาพของงานก็จะออกมาดีตามที่องค์กรตั้งเป้าหมาย และวางแผน ตามกลยุทธ์ขององค์กรได้.  

       การสร้าง “คน”  การที่จะได้ประสิทธิภาพของการทำงานอย่างเยี่ยมยอดนั้น  คนในองค์กรต้องมีใจให้กับเราก่อน  นั้นคือ  ความสุข  “สุขกาย  สุขใจ  สุขงาน”  ผลงานก็ดีตามมา  สิ่งเหล่านี้เป็นห่วงโซ่ร่วมกันรวมถึงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในองค์กร ก็มีส่วนที่จะทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี

       ทีมงานบริษัท เซอร์วิสมายด์ เทรนนิ่ง จำกัด รวมถึงวิทยากรทุกท่าน ที่มีประสบการณ์ในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบระบบเอกสารให้มีประสิทธิภาพในองค์กร การออกแบบโครงสร้างองค์กร การจัดทำดัชนีชี้วัดในการทำงาน การคิดบวก ฯลฯ   วิทยากรทุกท่านมีใจรักที่จะถ่ายทอดความรู้ ความสามารถเพื่อให้บุคลากรทุกส่วนขององค์กรได้รับการพัฒนาให้ดีเยี่ยมมากกว่าเดิม และเรามีความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนว่าเราต้องพัฒนาให้เต็มที่ และผู้เข้าอบรมนำไปใช้ทั้งในชีวิตประจำวัน และชีวิตแห่งการทำงานได้อย่างดี.

“คิดดี คิดบวก สู่ใจบริการ”

Visitors: 158,740