บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่จำเป็น

บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่จำเป็น

        ชีวิตการทำงานของเราในองค์กร เมื่อเวลาผ่านพ้นไป เรามีประสบการณ์มากขึ้น มีทักษะที่เกิดขึ้น และเป็นความคาดหวังขององค์กร ถ้าเรามีศักยภาพพอที่องค์กรจะฝากความหวัง ฝากเป้าหมาย ในการเติบโตในองค์กรเราอาจจะเติบโตในองค์กรเดิม แผนกเดิม หรือแผนกใหม่ หรือไปเติบโตในองค์กรใหม่ ก็ตาม ตามโอกาสของชีวิตการทำงานของแต่ละคน สิ่งที่สำคัญที่การได้รับหน้าที่ใหม่ หรือบทบาทที่เราเคยเห็นคนอื่นเป็นหัวหน้า 


1. มีความเป็นผู้นำ (Leadership)  เปรียบเสมอเราเป็นแม่ทัพ ซึ่งต้องดูแล รับนโยบาย นำนโยบายมาสื่อสาร กำหนดแนวทางในการทำงานของทีมให้สอดคล้องกับองค์กร


2. ให้ความเป็นกันเองกับลูกน้อง อย่างเหมาะสม ซึ่งอาจทำให้ลูกน้องรู้สึกดี เข้าถึงได้ง่าย


3. เป็นตัวอย่างที่ดีและเหมาะสม ในการเป็นหัวหน้างาน


4. สามารถสอนงานลูกน้อง เป็นพี่เลี้ยง ที่ปรึกษาให้ลูกน้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


5. เข้าใจการทำงานเป็นทีม (Team work)


6. การสื่อสารต้องเหมาะสม ไม่ใช้อารมณ์กับลูกน้องหรือบุคคลอื่น


7. ฝึกการใช้คำถามในการสื่อสารในเชิงสร้างสรรค์


8. มีความเสียสละ และช่วยเหลือลูกน้องในการแก้ไขปัญหา


9. ไม่ละทิ้งลูกน้องในการให้เจอปัญหาเพียงคนเดียว


10.  รู้จักการให้คำชม และถ้าตำหนิก็ต้องตำหนิอย่างสร้างสรรค์

 

งานของหัวหน้าจะสำเร็จได้ก็มาจากลูกน้องที่ร่วมแรง ร่วมใจ กันทำงานภายใต้เป้าหมายเดียวกัน   

 

อย่า !!! คิดว่าการเก่งงานก็ทำให้เป็นหัวหน้างานทีดี่ได้แล้ว หากการขาดความเก่งคน และเก่งคิด ก็อาจตกม้าตายในชีวิตของการเป็นหัวหน้าก็เป็นได้

Visitors: 158,739