หลักสูตร อันตรายจากเสียงดังและมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการ (Hearing Conservation Program )

หลักการและเหตุผล

   “เสียงที่เป็นอันตราย” องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดว่า เสียงที่เป็นอันตราย หมายถึง เสียงที่ดังเกิน 85 เดซิเบลเอที่ทุกความถี่ โดยส่วนใหญ่พบว่าโรงงานอุตสาหกรรมมีระดับเสียงที่ดังเกินมากกว่า 85 เดซิเบลเอเป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพทั้งทางกายและทางจิตใจ  เช่น โรงงานทอผ้า โรงเลื่อยไม้ โรงงานปั๊มโลหะ ฯลฯ พนักงาน ต้องสัมผัสกับเสียงดังตลอดระยะเวลาการทำงาน ทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยินและผลเสียอื่นๆต่อร่างกายได้

   จากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา​ และมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา กำหนดให้สถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมงตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอ ขึ้นไป จัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร  จัดให้มีการเฝ้าระวังเสียงดัง โดยการสำรวจและตรวจวัดระดับเสียง  จัดให้มีการเฝ้าระวังการได้ยิน  รวมถึงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานที่สัมผัสเสียงดัง  ดังนั้น  หลักสูตรนี้จึงตอบสนองทั้งทางกฎหมายและความปลอดภัยในการทำงานเป็นอย่างดี

 

วัตถุประสงค์    

  1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายจากเสียงดัง 
  2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถชี้บ่งและวิเคราะห์อันตรายจากเสียงดัง 
  3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเลือกใช้ PPE รวมถึงใช้งานและบำรุงรักษาได้อย่างเหมาะสม

 

หัวข้อการอบรม

สาระสำคัญของหลักสูตร

  • การชี้บ่งอันตรายจากเสียงในพื้นที่การทำงาน
  • อันตรายจากเสียงดังที่มีผลต่อคนทำงาน
  • มาตรการอนุรักษ์การได้ยินตามที่กฎหมายกำหนด

 

การประเมินผลการอบรมผ่านการทดสอบหลังอบรม ≥ 60%

กำหนดการ

   08.45-09.00 น.         -  ลงทะเบียน / ทดสอบก่อนอบรม

   09.00-10.30 น.          -  อันตรายจากเสียงดังที่มีผลต่อคนทำงาน

                                -  ที่เกี่ยวข้อง

                                -  หลักการทั่วไปในการลด/ควบคุมเสียงในพื้นที่การทำงาน

    10.30-10.45 น.          -  พักเบรก

Visitors: 158,739