หลักสูตร การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (FA CPR)

วัตถุประสงค์ :

 1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
 2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมินสถานการณ์ได้ และเลือกวิธีการปฐมพยาบาลได้อย่างเหมาะสม

 

หัวข้อการอบรม :

 1. เรียนรู้หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
 2. เรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐานของสภากาชาดไทย
 3. เรียนรู้วิธีการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (สำหรับประชาชนที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์)
 4. เรียนรู้การเลือกวิธีการปฐมพยาบาลอย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
 5. ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 

หลักสูตรที่ต้องผ่านมาก่อน   -

 • การประเมินผลการฝึกอบรม :
 1. เข้าอบรมครบ 6 ชั่วโมง
 2. ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี 80%
 3. ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ 100%

 

กำหนดการ :

 • 08:30-09:00 ลงทะเบียน / แบบทดสอบก่อนอบรม
 • 09:00-10:30 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

วิธีการปฐมพยาบาล (First Aid)

 • บาดเจ็บที่ตา
 • บาดเจ็บที่หู คอ จมูก
 • บาดเจ็บที่ศีรษะและลา คอ
 • บาดเจ็บที่หน้าอกและท้อง

10:30-10:45 พักเบรก

10:45-12:00 วิธีการปฐมพยาบาล

 • บาดเจ็บที่กระดูกและข้อ
 • บาดแผลชนิดต่างๆ : บาดแผลไหม้ บาดแผลถูกแทง อวัยวะขาด
 • เป็นลม และภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน
 • หลักการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

12:00-13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:30 การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน(Basic Life Support) +ฝึกปฏิบัติ

14:30-14:45 พักเบรก

14:45-15:45 ตัวอย่างสถานการณ์ ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

15:45-16:00 ทดสอบหลังการอบรม /ประเมินผลการอบรม

 

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรในองค์การ ทุกระดับและบุคคลที่สนใจ

 

ระยะเวลาอบรม :

 • จำนวน 1 วัน ต่อ 1 รุ่น ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
 • ผู้เข้าอบรมไม่เกิน 30 ท่าน ต่อรุ่น

 

Visitors: 158,745