หลักสูตร การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment PPE)

วัตถุประสงค์ :

 1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
 2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลได้ถูกต้องตามลักษณะงาน และวิธีการใช้งานถูกต้องเหมาะสม
 3. ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

 

หัวข้อการอบรม :

 1. เรียนรู้ในความสำคัญและการได้รับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
 2. เรียนรู้มาตรฐานของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
 3. เรียนรู้ประเภทของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
 4. เรียนรู้การเลือกใช้งานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 5. เรียนรู้กรณีศึกษา ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 หลักสูตรที่ต้องผ่านมาก่อน   ความปลอดภัยในการทำงาน (พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ.2554) (ถ้ามี)

 การประเมินผลการฝึกอบรม :

 1. ผ่านการฝึกอบรม และต้องมีระยะเวลาเข้าอบรมครบ 6 ชั่วโมง
 2. ผ่านการทดสอบ โดยสอบได้ไม่น้อยกว่า 80%

 

กำหนดการ :

08:30-09:00 ลงทะเบียน / แบบทดสอบก่อนอบรม

09:00-10:30 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน

10:30-10:45 พักเบรก

10:45-12:00 มาตรฐานของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ,ประเภทของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

12:00-13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:30 การเลือกใช้งานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

14:30-14:45 พักเบรก

14:45-15:45 กรณีศึกษา ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

15:45-16:00 ทดสอบหลังการอบรม /ประเมินผลการอบรม

 

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรในองค์การ ทุกระดับและบุคคลที่สนใจ

 

ระยะเวลาอบรม :

 • จำนวน 1 วัน ต่อ 1 รุ่น ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
 • ผู้เข้าอบรมไม่เกิน 60 ท่าน ต่อรุ่น
Visitors: 158,738