หลักสูตร การทำกิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพ QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effectiveness QCC activity)

หลักการและเหตุผล

 

       หลักสูตรการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ในเรื่องของการเพิ่มผลผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ในสภาวะของการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงอย่างเช่นในปัจจุบัน หลายบริษัทจึงเน้นการสร้างผลกำไรจากการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งทำได้ง่ายกว่าวิธีการอื่น โดยเฉพาะการอบรมให้ความรู้กับพนักงานทุกคนในองค์กร ให้สามารถนำเครื่องมือ QC Story มาใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบภายในหน่วยงานของตนเอง

       แต่การจะสร้างสิ่งแวดล้อมแห่งคุณภาพและการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อการดำเนินงานของกิจกรรม QCC ได้นั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีความเข้าใจต่อการใช้เครื่องมือ QC Story เป็นอย่างดีก่อน รวมทั้งยังต้องสามารถให้คำปรึกษา ชี้แนะ ให้กับพนักงานเมื่อเกิดปัญหาในระหว่างการทำกิจกรรม QCC ได้ด้วย รวมทั้งการดำเนินการตัดสิน ประกวด การให้รางวัลจูงใจ การประชาสัมพันธ์ ซึ่งหลักเกณฑ์และหลักการเหล่านี้ ได้รวบรวมนำมาไว้ในหลักสูตรนี้แล้ว

        การใช้กิจกรรม QCC ในการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานด้วยตัวบุคคลากรภายในเองได้แล้วนั้น จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้น ได้อย่างแน่นอน เช่น ลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดเวลาความสูญเปล่าจากการแก้ไขงาน การรอคอยงาน การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรภายในได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งในระดับพนักงาน ช่างเทคนิค หัวหน้างานและฝ่ายบริหารได้เป็นอย่างดี

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท
 2. เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรม QCC อย่างเป็นระบบ
 3. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบด้วย QC 7 Tools
 4. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน และบริษัทอย่างต่อเนื่อง
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
 6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม
 7. เพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคคลากรภายในหลังการฝึกอบรม
 8. เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี และการสร้างแรงจูงใจในการทำงานร่วมกัน

 

หัวข้อการอบรม

 1. เรียนรู้องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้ขององค์กร
 2. เรียนรู้การลดต้นทุนการผลิต จากการทำงานประจำวัน
 3. เรียนรู้การมองปัญหาของแต่ละบุคคล
 4. เรียนรู้ความเป็นมาและความหมายของระบบคุณภาพ QCC 
 5. เรียนรู้ข้อดีของการทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ
 6. เรียนรู้การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ในการวิเคราะห์รากเหง้าปัญหา
 7. เรียนรู้แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
 8. เรียนรู้ขั้นตอนการจัดทำกลุ่มคุณภาพ QCC (Small group activity)

Workshop1 การฝึกคาดการณ์ต่อผลลัพธ์ที่ได้ ก่อนการแก้ไข

Workshop2 การฝึกเขียนลำดับขั้นการทำงานและการวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุงการทำงาน

Workshop3 การรวมตัวเพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ (ตั้งชื่อกลุ่ม / คัดเลือกหัวหน้า, เลขา แนะนำสมาชิก / คัดเลือกหัวข้อปัญหา / การวางแผน / การตั้งเป้าหมาย)

 • เทคนิคเสริมสร้างการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC: หลักการทำงานเป็นทีม
 • เทคนิคเสริมสร้างการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC: เทคนิคการสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • เทคนิคเสริมสร้างการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC: เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคเสริมสร้างการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC: เทคนิคการเสนอผลงาน

      Workshop4 ระดมสมอง Brainstorming (ให้ผู้เข้าอบรมผลิตสินค้าตัวอย่าง เพื่อช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา)

 • PDCA ที่อยู่ในขั้นตอนการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC
 • ธรรมชาติของกระบวนการผลิตและหลักการในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ
 • ตัวอย่างกิจกรรม QCC

      Workshop5การนำเสนอผลงาน QCC ของผู้เข้าอบรม

 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามตอบ
  1. สรุป  ถาม  ตอบ

 

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยาย                                                                        40 %
 2. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม    50 %
 3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์                                                    10 %

 

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรในองค์การ ทุกระดับและบุคคลที่สนใจ

 

ระยะเวลาอบรม :

จำนวน 1 วัน ต่อ 1 รุ่น ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

ผู้เข้าอบรมไม่เกิน 30-35 ท่าน ต่อรุ่น

 

Visitors: 158,739