หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน (Work Safety Awareness)

หลักการและเหตุผล :

       สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเสมอในการปฏิบัติงานในโรงงานคือความปลอดภัย โดยเฉพาะการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการขนย้ายเครื่องจักร ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะได้รับ อันตรายจากการทำงานสูง  หากการป้องกันไม่รัดกุมเพียงพออาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งผู้ปฏิบัติงาน วัตถุดิบและเครื่องจักรในการผลิต อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องจักรโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และความประมาทของผู้ปฏิบัติงานเอง นอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อม ในการทำงาน เช่น การวางผังโรงงาน อากาศ แสงสว่าง หรือเสียงก็อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ หากสิ่งเหล่านั้นมีความบกพร่องและผิดจาก มาตรฐานที่กำหนดไว้ ดังนั้นความปลอดภัยในการทำงานจึงเป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน เมื่อมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วนั้น โอกาสที่จะประสบอันตรายในขณะทำงานย่อมลดน้อยลง

       ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน คือ สภาพที่ปลอดภัยจากอุบัติภัยต่างๆอันจะเกิดแก่ร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สินในขณะที่ปฏิบัติงาน  ซึ่งก็คือ สภาพการทำงานที่ถูกต้องโดยปราศจาก "อุบัติเหตุ" ในการทำงานนั่นเอง หลักสูตรนี้จึงได้ถูกออกแบบให้สร้างจิตสำนึกให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อให้อุบัติเหตุในการปฏิบัติงานเป็นศูนย์  และลดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหมาย เพื่อลดผลกระทบ กระเทือนต่อการทำงาน ที่จะทำให้ทรัพย์สินเสียหายหรือ บุคคลได้รับบาดเจ็บ จากการเกิดอุบัติเหตุ

 

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความเข้าใจถึงความสำคัญของความปลอดภัย
 2. เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดอุบัติเหตุ อย่างเป็นระบบ
 3. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ของความไม่ปลอดภัยอย่างเป็นมีรูปแบบ
 4. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน ด้านความปลอดภัยให้แก่บริษัทอย่างต่อเนื่อง
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการทำงานให้ปลอดภัยมากขึ้น 
 6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานให้เกิดความปลอดภัย 
 7. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

 

หัวข้อการอบรม :

 1. แนวโน้มอุบัติเหตุในการทำงานของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย
 2. ความหมายของความปลอดภัย
 • ความปลอดภัยคืออะไร
 • ความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน

3.  สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน

 • โครงสร้างสาเหตุของการเกิดความไม่ปลอดภัย
 • การสังเกตงาน เพื่อหาความไม่ปลอดภัย

4.  แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ

 • การตรวจความปลอดภัยที่หน้างาน
 • การค้นหาจุดเสี่ยงและแนวทางการแก้ไข
 • การวิเคราะห์ความปลอดภัยที่หน้างานด้วยหลัก 3 จริง

5. กฎแห่งความปลอดภัยในการทำงาน

6. ประเภทของเครื่องจักรที่ทำให้เกิดอันตราย

 • อันตรายเชิงกล
 • อันตรายที่ไม่เชิงกล

7. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

8 . การสร้างจิตสำนึกในการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงาน

 • 5ส เพื่อความปลอดภัย
 • การทำกิจกรรม KYT สำหรับงานซ่อมบำรุง
 • การตรวจความไม่ปลอดภัย
 • ชนิดของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร   

9. Workshop: วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และแนวทางป้องกันและแก้ไขเชิงรุก

10. Workshop: ฝึกสร้างจิตสำนึกหยั่งรู้ความปลอดภัยในการทำงาน

 

กลุ่มเป้าหมาย : ทุกตำแหน่ง ภายในองค์กร  ระดับหัวหน้างาน

 

รูปแบบการสัมมนา :

 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วม                                                      40 %
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม          60 %

 

ระยะเวลาอบรม :

 • จำนวน 1 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
 •  ผู้เข้าอบรม 30-35 ท่าน  ต่อรุ่น
Visitors: 158,743