หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยหลัก HORENSO

หลักการและเหตุผล :

          ในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่จะต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลา ใครทำงานรวดเร็วกว่าก็ย่อมจะมีโอกาสมากกว่า องค์กรญี่ปุ่นเองจึงมีเทคนิคในการทำงานที่เน้นความรวดเร็ว รอบคอบ โดยที่ยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมการทำงานตามระบบของสายงานอย่างครบถ้วนอยู่ นั่นคือ เทคนิคการรายงาน  การสื่อสาร กาและการปรึกษา ที่เรียกว่า HORENSO

 

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้ทราบความจำเป็นใน  การรายงาน การสื่อสาร และการปรึกษา ในกระบวนการทำงาน อย่างเป็นระบบด้วยหลักการ HORENSO
 2. เพื่อทราบแนวทางและวิธีการปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอย่างเหมาะสม

 

หัวข้อการอบรม:

 1. ความสำคัญ แนวคิดHORENSOหลักการทำงานแบบญี่ปุ่น
 2. ปัญหาในระหว่างการทำงานที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน
 3. วันเวลาเป็นของมีค่าต่อการทำงานตามวัฒนธรรมญี่ปุ่น
 4. 3 เสาหลักHORENSO
  • Houkuoku  หมายถึง การรายงานสภาพผลการทำงานระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
  • Renraku หมายถึง การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานให้ผู้สั่งงาน และการติดต่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
  • Soudun หมายถึง การปรึกษาหารือหัวหน้าหรือผู้เกี่ยวข้อง เมื่อมีอุปสรรคในการทำงาน
 5. หัวใจสำคัญของHORENSO
  • ตามสายบังคับบัญชา ตรงไปตรงมา เท็จจริง รวดเร็ว  ครอบคลุม ทั่วถึง ราบรื่น  ต่อเนื่อง ให้เกียรติ และเป็นมิตร
 6. การเชื่อมโยง HORENSO ไปสู่ความเป็นระบบ และความสำเร็จและยั่งยืนในองค์กร

 

กลุ่มเป้าหมาย : ทุกตำแหน่ง ภายในองค์กร

 

รูปแบบการสัมมนา :

 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วม                                                      40 %
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม          60 %

 

ระยะเวลาอบรม :

 • จำนวน 1 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
 •  ผู้เข้าอบรม 30-35 ท่าน  ต่อรุ่น
Visitors: 158,745