หลักสูตร การบริหารและพัฒนาศักยภาพคนเก่งขององค์กร (Talent Management & Development)

หลักการและเหตุผล

          หากพูดถึง “คนเก่ง” (Talent) หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ มีผลงานที่โดดเด่น ซึ่งอาจมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร โดยขึ้นอยู่กับลักษณะงาน ลักษณะธุรกิจนโยบายวัฒนธรรมองค์กรและกลยุทธ์ขององค์กรว่าต้องการเดินทางไปทิศทางใดลักษณะทั่วไปของคนเก่งหรือมีศักยภาพสูง คือ มีความสามารถในงาน  มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา วางแผน ความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีวิสัยทัศน์   คุณสมบัติเหล่านี้องค์กรคงอยากได้แน่นอน  และถ้าองค์กรใดมีคนเก่งอยู่ในองค์กร ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ดาวรุ่งเหล่านี้มาร่วมพัฒนาองค์กรและต้องรักษาไว้ให้อยู่กับองค์กรเช่นกัน

 

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น โดยดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร
 2. เพื่อเพิ่มทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่บุคลากรมีอยู่แล้วในองค์กรให้พัฒนาศักยภาพมากยิ่งขึ้น
 3. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า และมีแนวคิดในการพัฒนาตัวเองด้วยทักษะต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมในการเติบโตในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

 

 หัวข้อการอบรม :

Module# 1 แนวคิดของความเป็นคนเก่ง (Talent) ที่องค์กรต้องการตามแนวทางเปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน

 • สร้างความเข้าใจในการมององค์กรในเชิงบวก
 • การทำงานในองค์กรตามเป้าหมายด้วย 3 เก่ง เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด
 • การมองงานของตนเองให้เป็นบวกในการทำงานด้วยหลักการ HAPPY
 • การสร้างทัศนคติที่ดี และเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในการทำงานในองค์กร
 • การมองเป้าหมายการทำงานและการได้รับงานยากเป็นเรื่องท้าทาย

 

Module # 2 การทำงานเชิงรุกเพิ่มประสิทธิผล (Proactive Working)

 • 7 Habits ในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ
 • กำหนดเป้าหมายการทำงานให้ชัดเจน
 • เสริมสร้างการทำงานเชิงรุกให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย
 • การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
 • การคิดอย่างมีระบบ และความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

 

Module # 3 การสื่อสารและการประสานงานที่ดี (Communication)

 • ความสำคัญในการสื่อสารในองค์กร
 • การประสานงานที่ดี และการสื่อสารอย่างไรให้งานสำเร็จ
 • การสื่อสารแบบสันติเพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี
 • Workshop

 

Module # 4 การบริหารเวลา (Time Management)

 • ปัจจัยที่เกี่ยวกับการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ
 • สาเหตุของการบริหารเวลาไม่ได้ประสิทธิภาพ
 • วิธีการจัดลำดับเวลาการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพ
 • สรุป ถาม-ตอบ

 

กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลภายในองค์กร  และบุคคลที่เป็นดาวเด่นขององค์กร

 

รูปแบบการสัมมนา :

 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วม                                                                  40 %
 • เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม               50 %
 • ดูภาพยนตร์                                                                                   10 %
 • มอบของรางวัลในการจัดทำกิจกรรม

 

ระยะเวลาอบรม :

 • จำนวน 1 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
 •  ผู้เข้าอบรม 30-35 ท่าน  ต่อรุ่น
Visitors: 158,745