หลักสูตร การบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management)

หลักการและเหตุผล :

          เมื่อสังคมไทยต้องเข้าสู่การพัฒนาสู่โลกยุคดิจิทัล 4.0 (Digital 4.0) เหมือนกับสังคมอื่นๆ ในโลกใบนี้ การเข้าถึงข้อมูลมหาศาลและการเชื่อมโยงกันได้อย่างไร้พรมแดน และเทคโนโลยีได้มีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของผู้คนมากมาย ยุคนี้คงไม่มีใครปฏิเสธความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงซึ่งเราเห็นกันอยู่ในธุรกิจ เช่น ฟิล์มสีที่หายไปจากธุรกิจ ปัจจุบันเป็นกล้องดิจิทัลแทนที มีหนังสือหลาย ๆ เล่มที่ต้องปิดตัวลง  ในองค์กรเช่นกัน เราจะพบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อไร ซึ่งเชื่อว่าในองค์กร หากไม่พัฒนา และเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามา  องค์กรที่ดีจึงควรเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามา  การยอมรับความจำเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะทำให้องค์กรได้เห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเป็นเสมือนโอกาส ที่จะสร้างองค์กรและวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่ การปรับ เปลี่ยนแปลงแนวคิดใหม่ในการพัฒนาองค์กรและบุคลากรเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการเพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลง
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจและสามารถสร้างภาวะผู้แห่งการเปลี่ยนแปลง
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานเพื่อปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง
 4. เพื่อเรียนรู้ 7 ขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลง และบทบาทของผู้นำ และส่วนงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร

 

หัวข้อการอบรม :

 1. เรียนรู้มิติ แนวทางของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
 2. เรียนรู้ปัจจัยด้านสังคม และมนุษย์ พนักงานที่อาจมีผู้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
 3. เรียนรู้ความเตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง การช่วยให้ผู้คนเข้าใจถึงการปรับตัว การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
 4. เรียนรู้การทำให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
 5. เรียนรู้ 7 ขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลง และบทบาทของผู้นำ ผู้จัดการ และฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 6. เรียนรู้ข้อผิดพลาดที่ต้องหลีกเลี่ยงในการเปลี่ยนแปลง
 7. เรียนรู้การดำเนินการเปลี่ยนแปลง (การให้ทุกคนมีส่วนร่วม กำหนดแผน สร้างโครงสร้างขับเคลื่อน การสื่อสาร)
 8. เรียนรู้การมีเป้าหมายมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
 9. แบบทดสอบการประเมินตัวเองกับคุณลักษณะของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 10. การระดมสมองเพื่อวางแผนการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
 11. สรุป  ถาม ตอบ

 

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง

 

รูปแบบการสัมมนา :

 • บรรยายแบบมีส่วนร่วม(ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                     40 %
 • WorkShop                                                                          60 %

 

ระยะเวลาอบรม :

 • จำนวน 1 วัน ต่อ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
 • ผู้เข้าอบรม 30-35ต่อรุ่น เพื่อประสิทธิภาพในการอบรม

 

Visitors: 158,740