หลักสูตร การออกแบบและการประเมินการปฏิบัติงาน (Performance Management System)

หลักการและเหตุผล

        ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่หลายองค์กรทั่วโลกให้ความสำคัญและนิยมใช้ในการสะท้อน “ผลลัพธ์” ของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรว่าเป็นไปตามคาดหวัง(เป้าหมาย) และสอดคล้องต่อเส้นทางการเติบโตขององค์กรหรือไม่ (Vision & Mission) แต่หากจะกล่าวให้ถูกต้องถึงแก่นของ ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน หรือ PMS นั้นไม่ใช่เพียงแค่วัดผลหรือการประเมินเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการกำหนดปัจจัยให้ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ประสบความสำเร็จด้วย ซึ่งองค์ประกอบของสิ่งที่จะทำให้ผลงานของผู้ปฏิบัติงานประสบความสำเร็จมาจาก 3 ปัจจัยนี้คือ (Performance Dimension)

 1. ขีดความสามารถ(Competency) 
 2. แรงจูงใจ(Motivation) และ
 3. โอกาสและสภาพแวดล้อม (Opportunities) เพราะฉะนั้นการทำ PMS ต้องทำควบคู่ไปกับ PDS (Performance Development System) หรือ ระบบการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
           หลักสูตร การออกแบบ PMS นี้นอกจากจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียน ได้รู้กระบวนการในการบริหารผลการปฏิบัติงานยุคดิจิตอลที่สามารถไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ทันทีแล้ว ยังได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาผลงานทีมงาน เทคนิคการให้ Positive Feedback หลักการ Follow up ผลปฏิบัติงานของทีมด้วย

 

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหัวใจสำคัญของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานยุคดิจิตอล
     2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถออกแบบปัจจัย หัวข้อ ตัวชี้วัด ในการประเมินผลงานได้อย่าง SMART
     3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถพัฒนาผลงานของทีมงานตามหลักการ Performance Dimension
     4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำกระบวนการในการพัฒนาผลงานของทีมงาน ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง

 

หัวข้อการอบรม :

Module 1 : Performance Dimension & People Development Trend

 • FamiliarizeActivities
 • 7 เหตุผลที่ควรเปลี่ยนมุมมองในการบริหารคนใหม่ในยุคดิจิตอล
 • เทคนิคบริหารคนในยุคดิจิตอลอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ (Update Trend)
 • Performance Dimension (องค์ประกอบของ “ผลงาน”)

 

Module 2 : Modern PMS

 • What’s Modern PMS (ความหมายและหัวใจสำคัญของระบบการบริหารผลงานสมัยใหม่)
 • The 4 Cycle Modern PMS (4 วงจรการบริหารผลงานสมัยใหม่)

 Plan (การวางแผนปัจจัยวัดผลงาน)

 • ปัจจัยวัดผลงานเชิงปริมาณ
 • ปัจจัยวัดผลงานเชิงคุณภาพ

Do (การพัฒนาให้ทีมงานสร้างผลงานประสบความสำเร็จ)

 • TAPS Model
 • GROW Model & FOLLOW Model

Check (การประเมินผลการปฏิบัติงาน)

 • Positive Feedback
 • Action (การเชื่อมโยงผลการประเมินสู่การพัฒนาผลงาน)

IDP (แผนพัฒนารายบุคคล)

 • Workshop : (ทีม) ออกแบบปัจจัยการวัดผลงานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
  • Workshop : (ทีม) สร้างแผนการสอนแนะนำให้คำปรึกษาทีมงานในตัวชี้วัดต่างๆ
  • Workshop : (ทีม) ออกแบบแบบฟอร์มในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

Module 3 : The Elements of Performance Development

 • The 5 Level of Performance (ระดับของผลงาน)
 • การนำข้อมูลจากการประเมินไปใช้ในการพัฒนาทีมงาน
 • เทคนิคการโค้ช เพื่อ พัฒนาผลงานลูกน้อง
 • Role play : (จับคู่) ฝึกโค้ช และ Positive feedback
 • สรุปการเรียนรู้  “Modern  PMS”
 • ถาม - ตอบ

 

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง

 

รูปแบบการสัมมนา :

 • บรรยายแบบมีส่วนร่วม(ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                           40%
 • WorkShop                                                                               60%

 

ระยะเวลาอบรม :

 •  จำนวน 1 วัน ต่อ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
 •  ผู้เข้าอบรม 30-35ต่อรุ่น เพื่อประสิทธิภาพในการอบรม

 

Visitors: 158,745