หลักสูตร การจัดทำ Job Description ภาคปฏิบัติ

หลักการและเหตุผล :

      การรับพนักงานเข้ามาในองค์กรในแต่ละตำแหน่งงาน หากองค์กรไม่ได้กำหนดไว้ว่า ตำแหน่งงานนั้น ๆ มีหน้าที่ต้องทำอะไร และสิ่งที่องค์กรต้องการจากตำแหน่งงานเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร  พนักงานที่ปฏิบัติงานต้องทราบขอบเขตความรับผิดชอบในตำแหน่งงานของตนเอง ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Key competency)  ตัวชี้วัดผลงานของตำแหน่ง (Performance Indicators) แม้กระทั้ง ความยากของงาน ความเสี่ยง ข้อควรระวังในตำแหน่งงาน การจัดทำคำบรรยายลักษณะงานจะทำให้เกิดความชัดเจนของงาน ไม่สับสน และผู้ดำรงตำแหน่งสามารถพัฒนาตัวเองได้

      หลักสูตร “การจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)ภาคปฏิบัติ”  จัดทำเพื่อให้ส่วนงานต่าง ๆ เข้าใจบทบาทขอบเขต ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน วิธีการเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงบทบาทของตำแหน่งงาน และความสำคัญของการเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ได้ถูกต้อง
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจตัวชี้วัดผลงานของตำแหน่งงาน การประเมินผลงานในองค์กร และประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการอบรม :

 1. เรียนรู้ความสำคัญในการจัดการบริหารคนในยุคปัจจุบัน
 2. เรียนรู้ความสำคัญสำหรับการเขียนใบบรรยายลักษณะงาน ในองค์กร
 3. เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการจัดทำ Job Description ในแต่ละตำแหน่งงาน
 4. เรียนรู้การวิเคราะห์งานเพื่อจัดทำ Job Description และ Competency ตำแหน่งงาน
 5. เรียนรู้เทคนิคการเขียน Job Description ในแต่ละตำแหน่งงาน
 6. Workshop ในการเขียน Job Description และการกำหนดแบบฟอร์ม
 7. เรียนรู้สิ่งที่ควรระมัดระวังในการเขียน
 8. วิทยากรให้คำแนะนำวิธีการเขียนที่ถูกต้อง เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
 9. สรุป ถาม-ตอบ

 

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรในองค์กร หัวหน้างาน ผู้จัดการ

 

รูปแบบการสัมมนา :

 • บรรยายแบบมีส่วนร่วม(ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                         40%
 • WorkShop  ฝึกการเขียนและวิทยากรแนะนำเพิ่มเติม                 60%

 

ระยะเวลาอบรม :

 •  จำนวน 1 วัน ต่อ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
 •  ผู้เข้าอบรม 30-35ต่อรุ่น เพื่อประสิทธิภาพในการอบรม

 

Visitors: 158,746