หลักสูตร การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Time Management)

หลักการและเหตุผล :

         “ทำงานไม่ทัน”  คงได้ยินคำนี้ในที่ทำงานกันอยู่บ่อย ๆ  ที่บางท่านรู้สึกว่าการทำงานเวลาน้อยเกินไป อยากให้ใน 1 วันทำงานให้มีมากกว่า 8 ชั่วโมง  “เวลา” เป็นเรื่องสำคัญในการทำงานและชีวิตประจำวันอย่างมาก จากสิ่งที่เราพบกันในการทำงานอย่างที่กล่าวในตอนต้น    ปัญหาจะหมดไปถ้าเรารู้จักการจัดเรียงลำดับงานได้ตรงกับที่ตั้งเป้าหมายของงาน  ความสำคัญ และการเร่งด่วนที่เกิดขึ้น

          การจัดตารางเวลา ความสำคัญของงานในแต่ละวันหรือช่วงการทำงานจะทำให้การบริหารเวลาที่ทุกคนมีเท่ากัน และส่งผลในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

 

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของการใช้เวลา  การลำดับงาน และการทำงานอย่างเป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกทักษะการวางแผนของการทำงานในแต่ละงานให้ทันเวลาตามที่กำหนด
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้

 

หัวข้อการอบรม :

 1. เรียนรู้ความสำคัญของเวลาและการลำดับงานในการทำงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 2. เรียนรู้การสร้างสมดุลของชีวิตการทำงาน และชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข
 3. เรียนรู้การคิดเชิงบวกในการทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายของงาน
 4. เรียนรู้กฎพาเลโต 80:20  หลักการแห่งความสำเร็จ
 5. เรียนรู้ปัญหา-อุปสรรคของการบริหารเวลาในการทำงาน
 6. เรียนรู้เทคนิคการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ
 7. เรียนรู้การกำหนดเป้าหมายของงานในแต่ละวันอย่างเหมาะสม
 8. เรียนรู้ความเท่าทันในสิ่งที่ทำให้เวลาเสียเปล่า
 9. เรียนรู้เทคนิคการจัดความสำคัญของเวลาในการทำงานและชีวิตประจำวัน
 10. สรุป  ถาม ตอบ

 

รูปแบบการสัมมนา :

 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วม                                                          40 %
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม              60 %

 

ระยะเวลาอบรม :

 • จำนวน 1 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.                                 
 •  ผู้เข้าอบรม 30-35 ท่าน  ต่อรุ่น
Visitors: 158,740