หลักสูตร การจัดทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)

หลักการและเหตุผล :

          ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจสูงมาก และโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สิ่งหนึ่งที่สำคัญในองค์กรหรือการทำธุรกิจคือ การวางแผนธุรกิจที่ดี และความสามารถในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามที่ได้วางเป้าหมายไว้ เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จและความอยู่รอดของธุรกิจ  เครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้การบริหารประสบผลสำเร็จ และผู้บริหาร พนักงานในทุกระดับเกิดความเข้าใจภาพรวมขององค์กร คือ  การจัดทำงบประมาณร่วมกันและจะเห็นภาพในการบริหาร การบริหารด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถทำให้เห็นภาพด้านรายได้ และรายจ่ายว่าสอดคล้องกันหรือไม่ สามารถควบคุมการใช้จ่ายแต่ละเดือนเพื่อบริหารกระแสเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้จึงเน้นการจัดทำในการปฏิบัติงานจริงในการจัดทำงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน

 

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อทราบความสำคัญของแผนงบประมาณในการบริหารในองค์กร
 2. เพื่อทราบขั้นตอนการจัดทำแผนงบประมาณร่วมกัน
 3. เพื่อทราบแนวทางปฏิบัติเพื่อกำหนดงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน
 4. เพื่อทราบการกำหนดเป้าหมายด้านงบประมาณให้สอดคล้องในองค์กร
 5. เพื่อจัดทำงบประมาณในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้ออบรม :

 1. เรียนรู้ความสำคัญของแผนงบประมาณในการบริหารในองค์กร
 2. เรียนรู้ขั้นตอนการจัดทำแผนงบประมาณ
 3. เรียนรู้แนวทางปฏิบัติเพื่อกำหนดงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน
 4. เรียนรู้การกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับขององค์กรฝึกปฏิบัติการจัดทำงบประมาณจริงขององค์กร
 5. สรุป  ถาม-ตอบ

 

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ  หัวหน้างาน หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนงบประมาณขององค์กร

 

รูปแบบการสัมมนา :

 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วม                                     40 %
 • ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอร่วมกัน                60 %

 

ระยะเวลาอบรม :

 • จำนวน 1 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
 •  ผู้เข้าอบรม 30-35 ท่าน  ต่อรุ่น  เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันอบรม :

 • อุปกรณ์    LCD   ไมโครโฟน  คลิปชาร์ต ปากกาเมจิก  เครื่องคอมพิวเตอร์ในแต่ละฝ่ายงาน/แผนก (ตามที่เข้ามาอบรม) ฝ่ายงาน/แผนกละ 1 เครื่อง เพื่อฝึกปฏิบัติ
 •  ข้อมูลการขายหรือรายได้ในแต่ละผลิตภัณฑ์ในปีปัจจุบันในแต่ละเดือน
 • ข้อมูลค่าใช้จ่ายจริงในปีในแต่ละฝ่ายงาน/แผนก ในแต่ละเดือนแยกตามรายการค่าใช้จ่าย  (ทางฝ่ายบัญชีอาจเตรียมข้อมูลให้แต่ละแผนกเพื่อผู้เข้าอบรมนำมาในการเป็นข้อมูลทำงบประมาณของปีต่อไป)
Visitors: 158,746