หลักสูตร การบริหารงานบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชา (HR For Non HR)

  หลักการและเหตุผล :

           เป็นที่ทราบกันดี ว่ายุคนี้เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านธุรกิจ และคนในองค์กร  ทุกคนต้องปรับตัวและพัฒนาตัวเองและองค์กร “คน” ถือว่าเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่สำคัญมากในการบริหาร   การบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของฝ่ายบุคคล (Human Resource)  เพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นหน้าที่ของผู้จัดการและหัวหน้างานทุกคนในฐานะ Line Manager ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลตัวจริงในสายงาน และใกล้ชิดมากสุดจะต้องสามารถบริหารงาน และบริหาร “คน” ให้ได้ประสิทธิภาพ สามารถเข้าใจและลักษณะพัฒนาบุคคลในทีมได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง สรรหาคัดเลือก การบริหารอัตรากำลังคน การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายในองค์กร

           หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อให้ผู้จัดการและหัวหน้างานในฐานะ Line Manager ได้ทราบ และเข้าใจถึงแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่  บทบาทของตนเองในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง ตลอดจนสามารถนำความรู้และเครื่องมือและวิธีการต่างๆ จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานและองค์กร 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. เพื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจแนวคิด การปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่
 2. เพื่อผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจบทบาทของตนเองในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง
 3. เพื่อผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ในการใช้เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ในการบริหารงานบุคคลไปประยุกต์ใช้การบริหารงานหน่วยงานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการอบรม :

 1. เรียนรู้ปัจจัยในการดำเนินธุรกิจ และการนำสู่ความสำเร็จในการบริหารงานบุคคลยุคใหม่
 2. เรียนรู้แนวคิดการปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่
 3. เรียนรู้บทบาทของการพัฒนาบุคลากร (HR) สมัยใหม่
 4. เรียนรู้บทบาทระหว่าง Line Manager กับ ฝ่ายบุคคล
 5. เรียนรู้ความรับผิดชอบของผู้จัดการ หัวหน้างานในการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การวางแผนกำลังคน  (Manpower Planning)
 • การสรรหาว่าจ้างและคัดเลือกพนักงานเข้าทำงาน (Recruitment & Selection)
 • การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
 • การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training & Development) ในแต่ละหน่วยงานขององค์กร
 • เทคนิคการสร้างความรักและความผูกพันธ์ต่อองค์กร (Employee Engagement)

 

 1. เรียนรู้เครื่องมือและระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่
 • ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ Job Description และ Competency ในแต่ละตำแหน่งงาน
 • ความรู้การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการทำงาน (Goal Setting & KPI) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
 • ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงาน (Career Path)
 • ความรู้เรื่องการติดตาม การให้ Feedback พนักงาน เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
 1. สรุป  ถาม  ตอบ

 

กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลภายในองค์กร  ระดับผู้จัดการ หัวหน้างาน

 

รูปแบบการสัมมนา :

 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วม                                                          40 %
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม              60 %

 

ระยะเวลาอบรม :

 • จำนวน 1 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
 • ผู้เข้าอบรม 30-35 ท่าน  ต่อรุ่น  เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้
Visitors: 158,738