หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจและจิตสานึกในการทางานด้วย 5 Q

หลักการและเหตุผล :

        ความสำเร็จขององค์กรส่วนที่สำคัญที่เป็นปัจจัยหนึ่ง คือ “บุคลากร” ในยุค 4.0 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความต้องการความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงเทคโนโลยี  องค์กรก็ยังมีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับบุคลากร   ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปในการทำงานในองค์กร   รวมถึงแนวคิดด้านการสร้างแรงจูงใจตั้งแต่การวิเคราะห์คน จนถึงการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างแรงจูงใจ  คงปฏิเสธไม่ได้ว่า เราไม่สามารถทำงานเพียงคนเดียวได้ที่จะให้สำเร็จและได้ประสิทธิภาพ  ผลของความสำเร็จขององค์กรถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก และการสร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์งาน  การกระตุ้น การคิดเชิงบวกในการทำงานร่วมกันรวมถึงการมีจิตสำนึกในการทำงานด้วย 5Q เพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กร

 

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และความสำคัญของการปฏิบัติงาน
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมแนวคิด ทัศนคติที่ดีในการทำงาน และการสร้างแรงจูงใจของตนเอง และทีมเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาความสามารถ และจิตสำนึกในการทำงานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้ออบรม :

 1. เรียนรู้บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสำคัญของการปฏิบัติงาน
 2. เรียนรู้แนวคิด ทัศนคติที่ดีในการทำงาน และการสร้างแรงจูงใจของตนเอง และทีมเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
 3. เรียนรู้การสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการทำงานด้วยหลัก 5 Q
 4. เรียนรู้จิตวิทยาในการบริหารคน และความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์การทำงานในองค์กรตามเป้าหมายด้วย 4 เก่ง (เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งพัฒนา) เพื่อการพัฒนาตนเองและองค์กร
 5. เรียนรู้เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ การสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานเป็นทีมเพื่อเป้าหมายร่วมกัน
 6. เรียนรู้การสื่อสารเชิงจิตวิทยา (สื่อสารสันติ) เพื่อให้งานสำเร็จ
 7. เรียนรู้การสร้างจิตสำนึกและความสำเร็จในการทำงานของตนเองและส่งผลถึงองค์กรที่จะเป็นตามเป้าหมาย
 8. เรียนรู้การปรับ  เปลี่ยน พลิก พัฒนา วิธีคิดและสร้างความรู้สึกที่ดี สามารถช่วยทำให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน
 9. เรียนรู้เทคนิคและแนวทางการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ และการมีวินัยในการทำงาน  การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 10. สรุป ถาม ตอบ

 

รูปแบบการสัมมนา :

 1. การบรรยายแบบผู้ฟังมีส่วนร่วม                                                    50 %
 2. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม             50 %

 

ระยะเวลาอบรม : จำนวน 1 วัน ต่อ 1 รุ่น ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

 

ระยะเวลาอบรม :

 • จำนวน 1 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.                                 
 •  ผู้เข้าอบรม 30-35 ท่าน  ต่อรุ่น
Visitors: 158,740