หลักสูตร การสื่อสารสำหรับผู้นำ (Communication for Leader)

หลักการและเหตุผล :

          การทำงานของหัวหน้างาน หรือผู้นำไม่สามารถจะสำเร็จไปด้วยการทำงานจากคนเดียว  นั้นหมายความว่าเราต้องทำงานเป็นทีม  และในฐานะที่เราเป็นหัวหน้างานเราจะมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ทีมงานร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ ซึ่งมีหลายปัจจัยที่มีผลกับบรรยากาศการทำงานที่จะให้ทีมงานปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถของพวกเขา   และเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

          ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือ การสื่อสาร สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีผลกับความตั้งใจการทำงาน  การสร้างบรรยากาศ การส่งผลถึงผลการปฏิบัติงาน

 

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้ผู้รับการอบรมเข้าใจความสำคัญของการสื่อสารในฐานะความเป็นผู้นำหรือหัวหน้างาน
 2. เพื่อให้ผู้รับการอบรมเข้าใจ และนำไปปฏิบัติในการสื่อสารประเภทต่าง ๆ อาทิ การสอนงานที่ดี, on the job training, Coaching  การกำหนด OJT  การวางแผนรวมถึงการติดตามงาน เพื่อให้ได้คุณค่าของงาน  การเขียนอีเมลที่เหมาะสม  การประชุมที่มีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้รับการอบรมเข้าใจในการทำงานเป็นทีมและการสร้างบรรยากาศจากการสื่อสารที่ดี

 

หัวข้อการอบรม :

 1. เรียนรู้บทบาท ความสำคัญของความเป็นหัวหน้างานในภาวะผู้นำในองค์กรในฐานะผู้สื่อสาร และการบริหารคน
 2. เรียนรู้เทคนิคการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองในการพูดสื่อสาร
 3. เรียนรู้สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการสื่อสาร เพื่อสะท้อนให้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาสื่อสาร
 4. เรียนรู้มารยาทที่ควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติ เช่น การฟัง การพูด  การใช้ภาษากาย  น้ำเสียง
 5. เรียนรู้คุณลักษณะของหลักของการเขียนบันทึก (ภายใน-ภายนอก) ด้วยหลัก 5 C(CorrectClear Confirm  Concise Convince)
 6. เรียนรู้การสื่อสารทางการเขียน อาทิ เขียนอีเมล  การใช้ Line  Application ให้เหมาะสม
 7. การเขียนบันทึก
 8. เรียนรู้การสื่อสารในรูปแบบการสอนงาน  การให้คำปรึกษาที่เหมาะสม และติดตามงาน
 9. เรียนรู้การสื่อสารในการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ (การกำหนดหัวข้อ  การแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนข้อมูล  การสรุปประเด็นที่ชัดเจน และติดตามผลการดำเนินการ)
 10. เรียนรู้การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจากการสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน และการสร้างเครือข่ายสำหรับการทำงาน
 11. สรุป  ถาม ตอบ

 

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรในองค์การ ระดับหัวหน้างาน

 

รูปแบบการสัมมนา (แบบ Activity based learning)

 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วม                                                                                    40 %
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม                                        50 %
 • ดูภาพยนตร์                                                                                                    10 %
 • มอบของรางวัลสำหรับกลุ่มที่ถูกคัดเลือกจากการให้คะแนนจากเพื่อนร่วมสัมมนา
Visitors: 158,738