หลักสูตร การรวบรวมข้อมูลและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล :

          บทบาทหนึ่งของระดับหัวหน้างาน  หรือตำแหน่งที่มีลูกทีมในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผลิตหรือส่วนงานอื่น ๆ  และหน้าที่หนึ่งคือ การรายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมแนวทางการแก้ไขซึ่งเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งในบทบาทหน้าที่ของตนเอง  ซึ่งบางครั้งก่อนจะนำไปเสนอก็ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ข้อมูลน่าเชื่อถือ ความมั่นใจในการเก็บข้อมูล และบุคลิกภาพ การใช้คำพูด น้ำเสียง  รวมถึงการนำเสนอที่มั่นใจในข้อมูลของตนเอง    รวมถึงการวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา หรือการตัดสินใจที่จะให้ผู้บริหารรับทราบในการปฏิบัติงาน

           

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองในเก็บข้อมูลที่เหมาะสม ความตระหนักในการทำข้อมูลและการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อเข้าใจและจัดทำ Power point ในการนำเสนองานได้อย่างเหมาะสม
 3. เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารในการพูดในการนำเสนอผลการปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อเข้าใจแนวทางและวิธีการเก็บข้อมูลในการปฏิบัติงานและนำเสนอได้อย่างเหมาะสม

 

หัวข้อการอบรม :

 1. เรียนรู้เพื่อความเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองในการเก็บข้อมูลที่น่าเชื่อถือเรียนรู้อุปสรรค-ปัญหาของการสื่อสารของการนำเสนอการปฏิบัติงาน หรือรายงานผลการปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา
 2. ผู้เข้าอบรมฝึกการพูดในการนำเสนอ (วิทยากรให้คำแนะนำ)
 3. เรียนรู้แนวทาง เทคนิคการเก็บข้อมูลในการทำงานที่เหมาะสมกับงานของตนเอง
 4. เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการทำ Power point ในการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
 5. เรียนรู้การเตรียมตัวในการนำเสนอรายงานการปฏิบัติงาน และการเขียนเพื่อรายงานกับผู้บังคับบัญชา
 6. ฝึกทักษะการนำเสนอ ในการใช้คำพูด ภาษากาย น้ำเสียง  การตอบคำถาม ที่มีประสิทธิภาพ
 7. เรียนรู้การใช้เวลาในการรายงานหรือการประชุมให้กระชับ ชัดเจนในการสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา
 8. เรียนรู้  สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 9. สรุป และถาม-ตอบ

 

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรในองค์การ ระดับหัวหน้างาน

 

รูปแบบการสัมมนา (แบบ Activity based learning)

 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วม                                                              40 %
 • ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม                                    60 %
 • (วิทยากรให้คำแนะนำการทำ PPT และการนำเสนอ)

 

ระยะเวลาอบรม :

 • จำนวน1 วัน ต่อ 1 รุ่น ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
 •  ผู้เข้าอบรมไม่เกิน 30 ท่าน ต่อรุ่น (เพื่อประสิทธิภาพในการอบรม)
Visitors: 158,745