หลักสูตร จิตสำนึกในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร

หลักการและเหตุผล :

          คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าสิ่งที่ทำให้องค์กรเป็นไปตามเป้าหมายและประสบความสำเร็จนั้น ปัจจัยหนึ่งของธุรกิจคือ “บุคลากร” ในองค์กร   ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จได้  นั้นคือ  การมีทัศนคติเชิงบวก การเปิดใจยอมรับความแตกต่างและหลากหลายของบุคลากร จะช่วยสร้าง มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานให้เกิดการทำงานในรูปแบบทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กร คือ การมีหัวใจเป็นเจ้าของ   ด้วยการพัฒนาทัศนคติในการทำงานและมีความสุขกับการทำงาน  รับรู้และเข้าใจในเป้าหมาย  นโยบายขององค์กร  และมุ่งสู่การปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกันขององค์กร และพนักงาน

 

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อสร้างแนวคิด และแนวทางในการมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน บุคคลรอบข้าง และองค์กร
 2. เพื่อสร้างการตระหนักในบทบาทหน้าที่แห่งความรับผิดชอบในการทำงาน  และการทำงานเป็นทีมและประสบผลสำเร็จในการทำงานเชิงรุก
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจคำว่า ทำอย่างไรให้ HAPPY     
 4. เพื่อให้เกิดความรัก ทัศนคติที่ดี มีความผูกพันในองค์กร เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร  และสามารทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขอันมีผลกับเป้าหมายขององค์กร
 5. เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นพนักงานขององค์กร

 

หัวข้ออบรม :

 1.  เรียนรู้วงจรพฤติกรรม เพื่อการปรับความคิด ความเชื่อ เพื่อสร้างพลังในการทำงาน
 2.  เรียนรู้การทำงานในองค์กรตามเป้าหมายด้วย 4 เก่ง เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งพัฒนา
 3. เรียนรู้การตระหนักในบทบาทหน้าที่แห่งความรับผิดชอบในการทำงานกับองค์กร 
 4.  ภาพรวม "เป้าหมายในการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และการมีความเป็นเจ้าของ"
 5.  การสำรวจตัวเองในการทำงานของตัวเองในแต่ละวัน
 6.  เรียนรู้เข้าใจคำว่า ทำอย่างไรให้ HAPPY
 7. เรียนรู้วิธีสร้างสุขและสนุกกับงาน ด้วยหลัก “อย่า” และเพื่อสร้างคุณค่าที่ดีในการทำงานร่วมกัน
 8. เรียนรู้ลักษณะของทีมงานที่นำไปสู่ความเป็นเจ้าของ
 9. เรียนรู้วิธีขจัดความเครียดในการทำงานด้วยความคิดเชิงบวก
 10. เรียนรู้การปรับ  เปลี่ยน พลิก พัฒนา วิธีคิดและสร้างความรู้สึกที่ดี สามารถช่วยทำให้เกิดแรงจูงใจและแรงบันดาลใจได้หรือไม่
 11. เรียนรู้การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  หน่วยงาน ในการอยู่ร่วมกัน
 • การมี (การสร้าง) ทัศนคติที่ดีต่อตนเอง
 • การมี (การสร้าง) ทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
 • การมี (การสร้าง) ทัศนคติที่ดีต่องานที่ทำ
 • การมี (การสร้าง) ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม
 • การมี (การสร้าง) ทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน ต่อบริษัท
 1. เรียนรู้การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จขององค์กร
 2. เรียนรู้พฤติกรรมที่ควรส่งเสริมในการทำงานเป็นทีม และการวางเป้าหมายร่วมกัน

 ประโยชน์ที่องค์กร และ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ:

 1. ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจคำว่า การมีหัวใจเป็นเจ้าของ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน
 2. ผู้เข้าอบรมเพิ่มทักษะในความเข้าใจในการทำงาน และทัศนคติที่ดีกับองค์กร

 

กลุ่มเป้าหมาย :  บุคลากรในองค์กร

 

รูปแบบการสัมมนา :

 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วม                                                                                        40 %
 • เกม/ดูภาพยนตร์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม                      40 %
 • การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน                                                                                      20 %
 • มอบของรางวัลสำหรับกลุ่มที่ถูกคัดเลือกจากการให้คะแนนจากเพื่อนร่วมสัมมนาเพื่อกระตุ้นพลัง

ระยะเวลาอบรม :

 • จำนวน1 วัน ต่อ 1 รุ่น ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
 • ผู้เข้าอบรมไม่เกิน 30-35 ท่าน ต่อรุ่น (เพื่อประสิทธิภาพของการอบรม)
Visitors: 158,738