หลักสูตร งดงามในชีวิตด้วยวิธีคิดบวก (Positive Thinking for life)

หลักการและเหตุผล :

          ในสังคมแห่งการแข่งขัน และเป็นยุคแห่งทุนนิยม ทำให้เกิดสภาวะความเครียด ความวิตกกังวลจนก่อให้เกิดความทุกข์ในการใช้ชีวิตและการทำงาน และหากชีวิตมีแต่ความทุกข์ ย่อมส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวม ลองถามใจตัวเองว่า งานจะดีได้อย่างไร หากวันนี้ใจเรายังไม่มีความสุข

          หลักสูตร “Positive Thinking for life งดงามในชีวิตด้วยวิธีคิดบวก" เพื่อให้พนักงานในองค์กร เกิดความสุขต่อตนเอง มองเห็นภาพตนเองอย่างมีเป้าหมายมีการคิดในการสร้างความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกการรักองค์กร มีความเชื่อมั่น และศรัทธาในองค์กร มีการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข พร้อมสร้างความรับผิดชอบที่เกิดจากตนเอง นำองค์กรพิชิตเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สร้างมุมมองการทำงานด้วยทัศนคติที่ดีในชีวิตและการทำงาน  อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กระบวนการบริหารอารมณ์เชิงลบเพื่อสร้างทิศทางในการแก้ไขปัญหาทั้งชีวิตและการทำงานอย่างมีความสุข
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยหลักคิดเชิงบวกและมีจิตสำนึกของการรักองค์กรเพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กรอย่างยั่งยืน
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบในการทำงานต่อตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการอบรม :

Module 1 : เรียนรู้หลักความหมายที่แท้จริงของการสร้างทัศนคติที่ดี วิธีปรับแนวคิดให้เป็นบวก

หัวข้อการอบรม ช่วงเช้า (Work Shop รายบุคคล)

 • เรียนรู้หลักการเปลี่ยนแปลงตนเองในเชิงบวก เพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนา
 • เรียนรู้หลักความหมายที่แท้จริงของการสร้างทัศนคติที่ดี ในการนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่อตนเองและผู้อื่น
 • เรียนรู้หลักการบริหารอารมณ์เชิงลบ (Emotional Quotient)  การมองเห็นตนเองเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้มีความสุข
  กรณีศึกษา การบริหารอารมณ์หงุดหงิด เรียนรู้ถึงสาเหตุแห่งอารมณ์และวิธีแก้ไขอย่างยั่งยืน
  กรณีศึกษา การบริหารอารมณ์หงุดหงิด เรียนรู้ถึงสาเหตุแห่งอารมณ์และวิธีแก้ไขอย่างยั่งยืน
  กรณีศึกษา การบริหารอารมณ์เบื่อหน่าย ท้อถอย เรียนรู้ถึงสาเหตุแห่งอารมณ์และวิธีแก้ไขอย่างยั่งยืนกรณีศึกษา การบริหารอารมณ์กังวลใจ เรียนรู้ถึงสาเหตุแห่งอารมณ์และวิธีแก้ไขอย่างยั่งยืน

 

Module 2 : การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความสุขในการทำงาน ช่วงบ่าย  (Work Shop กลุ่ม)

 1. เรียนรู้หลักการเป็นพนักงานมืออาชีพและการทำงานเชิงรุกเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน
 2. เรียนรู้หลักการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อคนรอบข้างเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข
 3. เรียนรู้หลักการสื่อสาร ประสานงาน เพื่อลดความขัดแย้งในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 4. เรียนรู้หลักคิดการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์ร่วมกันให้เกิดความสุขในองค์กร
 5. เรียนรู้หลักคิดการสร้างความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
 6. 7 เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จที่คุณเองก็ทำได้
 7. Commitment / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถามตอบ

 

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

 

รูปแบบการสัมมนา :

 • การบรรยายแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม                                              40 %
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม          40 %
 • กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์                                                     20 % 

 

ระยะเวลาอบรม :

 • จำนวน1 วัน ต่อ 1 รุ่น ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
 • ผู้เข้าอบรมไม่เกิน 30-40 ท่าน ต่อรุ่น (เพื่อประสิทธิภาพในการอบรม)
Visitors: 158,745