หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งในการทำงาน

หลักการและเหตุผล :

      เราคงปฏิเสธไม่ได้ในเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรา  เพราะเราอยู่ร่วมกันเป็นสังคมหรือการทำงานร่วมกันในองค์กร  ซึ่งความขัดแย้งมีทั้งในตัวบุคคล   ระหว่างบุคคล ภายในกลุ่ม ระหว่างกลุ่ม ภายในองค์กร และระหว่างองค์กร  เพราะมีความแตกต่าง  ในหลาย ๆ ด้าน และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน  ความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ    มีหลายทักษะที่เกี่ยวกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ไม่ว่า จะเป็นเรื่องของการสื่อสาร ประสานงาน  การทำงานเป็นทีม   เราสามารถปรับเปลี่ยนความขัดแย้งให้กลายเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ได้  เพราะความคิดที่หลากหลาย ย่อมนำไปสู่วิธีการที่เหมาะสมในการ ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้  มากกว่าที่จะใช้วิธีเดียวในการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจใน “ความขัดแย้ง” ที่เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างถูกต้อง เตรียมความพร้อมในการหาแนวทางจัดการกับความขัดแย้งนั้นอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการบริหารความขัดแย้งให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

 

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดในการบริหารจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นถึงสาเหตุ และเหตุผลขอการบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
 3. เพื่อเรียนรู้ทักษะสำคัญในการจัดการบริหารความขัดแย้งในการทำงานอย่างสร้างสรรค์

 

เนื้อหาการเรียนรู้ :

 1. เรียนรู้ความหมาย และความสำคัญของการความขัดแย้งในการทำงาน และชีวิตประจำวัน
 2. เรียนรู้สาเหตุ และผลเสียของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
 3. เรียนรู้แนวทางการวิเคราะห์ และวิธีแก้ไขความขัดแย้งในการทำงาน
 4. เรียนรู้รูปแบบในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคล หรือ กลุ่ม
 5. เรียนรู้ทักษะการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น  สร้างทัศนคติเชิงบวกกับผู้อื่น(จับถูก)  การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดี  การให้ความสำคัญกับเป้าหมายมากกว่าปัญหา
 6. การแก้ไขการขัดแย้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา และการเจรจาไกล่เกลี่ย
 7. เรียนรู้เทคนิคการจัดการกับความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้างานและผู้บริหาร
 8. เรียนรู้ความขัดแย้งกับการสร้างทีมงาน
 9. เรียนรู้แนวทางที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จในเป้าหมายการทำงานร่วมกัน
 10. สรุป  ถาม – ตอบ

 

คุณสมบัติของผู้อบรม/สัมมนา : หัวหน้างานและผู้จัดการ  พนักงานปฏิบัติการ

 

รูปแบบการสัมมนา

 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วม                                                       40  %
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม           40  %
 • กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์                                                      20  %

 

ระยะเวลาอบรม :

 • จำนวน 1 วัน ต่อ 1 รุ่น ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
 •  ผู้เข้าอบรมไม่เกิน 30-35 ท่าน ต่อรุ่น (เพื่อประสิทธิภาพของการอบรม)
Visitors: 158,745