หลักสูตร เปลี่ยนคุณเป็นสุดยอดนักขายมืออาชีพ (Change To Professional Super Sales)

หลักการและเหตุผล :
          ในปัจจุบันลูกค้ามีช่องทางและทางเลือกในการอุปโภค บริโภคสินค้าได้มากมายและหลากหลายขึ้น แต่ช่องทางการขายใดๆ ก็ไม่สามารถสร้างความประทับใจหรือสร้างโอกาสที่จะมัดใจลูกค้าได้ดีเท่ากับพนักงานขาย เพราะผลลัพธ์สำคัญในการขายคือการที่ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ หรือ ช่วยบอกต่อการขายสินค้าและบริการขององค์กรได้ ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ทั้ง 2 คือพนักงานขายนั่นเอง

           จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต้องมุ่งพัฒนาทีมขายให้มีประสิทธิภาพ เพราะหลายครั้งที่พบว่าลูกค้ายังคงจงรักภักดีกับสินค้าหรือบริการขององค์กรไม่ใช่เพราะคุณภาพของสินค้าหรือบริการเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเพราะการปฏิบัติงานของพนักงานขายด้วยส่วนหนึ่ง หลักสูตรนี้จึงมีส่วนช่วยให้พนักงานขายมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  เทคนิคการขาย ขั้นตอนในการทำงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจิตสำนึกในการให้บริการ  ที่พนักงานขายต้องเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในการทำงานเพื่อสร้างความสำเร็จให้ตัวพนักงานขายเองและองค์กรอย่างยั่งยืนด้วย

 

วัตถุประสงค์ :

 1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและจิตวิทยาการการขาย
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดจิตสำนึกในการบริการที่ดีมีมุมมองที่ถูกต้องกับงานขาย
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้บวกกับประสบการณ์ของตนเองนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะการขายอย่างต่อเนื่อง
 4. เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล  มุ่งสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เพื่อนร่วมงานและองค์กร มีความพึงพอใจและเกิดแรงจูงใจมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตนเอง นำไปสู่ ประสิทธิภาพ และผลิตผล ขององค์กรมากขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร :

            เนื้อหาหลักสูตรเน้นการบรรยายแบบมีส่วนร่วม  เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ระดมสมองและแสดงความคิดเห็น ฝึกปฏิบัติการกรณีศึกษาจริง  เรียนรู้ด้วยกิจกรรม สร้างความสุข สนุกสนานระหว่างเรียน     

 Module 1 Start To Professional Selling

 • ปิดระมิดการขาย (รู้จัก  จดจำ   สนใจ   ทดลองใช้   ซื้อซ้ำ)
 • ปัจจัยที่ทำให้การขายประสบความสำเร็จ (Function & Emotions)
 • การตลาด 4.0
 • สำรวจความพร้อมที่จะเป็นนักขายมืออาชีพ
 • Workshop : สร้างเครื่องมือการขายที่สอดคล้องกับปิระมิดการขาย

 Module 2Professional Selling The Process

 • กระบวนการและขั้นตอนการขาย                   
 • เตรียมก่อนการขายแบบมืออาชีพ
 • เทคนิคการนำเสนอการขาย
 • เทคนิคการเจรจาต่อรอง
 • เทคนิคการปิดการขาย 3 ครั้ง
 • การติดตามหลังการขาย ทั้งกรณีที่ปิดการขายได้ และ ปิดการขายไม่ได้
 • เทคนิคการปิดการขายขั้นเทพ (WRIO Technich)
 • เทคนิคการขายเชิงที่ปรึกษา
 • ข้อห้าม!! ในการขาย
 • Role Play : sale Talk และ จำลองการขายจริง (แบบทีม)

Module 3CustomerRelation Management

 • เรียนรู้และเทคนิคจัดการลูกค้า 4 กลุ่ม ( DISC )
 • ลูกค้า กับ ความคาดหวังการขาย (ลูกค้าไม่ได้คาดหวังที่จะซื้อในครั้งแรกเสมอไป)
 • เทคนิคการรักษาฐานลูกค้า (Customer Retention) และการจัดกลุ่มลูกค้า
 • เทคนิคการบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management)
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมกับจิตวิทยาการขาย (Behavioral Economics)

 Module4 บทสรุป Change To Professional Super Sales (เปลี่ยนคุณเป็นสุดยอดนักขายมืออาชีพ)

 • รู้เรา – เข้าใจเขา(ลูกค้า) – เทคนิคดี – ข้อมูลแน่น – นำเสนอเยี่ยม – ปิดยอดได้ – ไม่ทิ้งกัน(หลังการขาย)
 • คุณคือสุดยอดนักขายมืออาชีพ
 • แรงบันดาลใจดีๆ เพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงาน

 

รูปแบบในการฝึกอบรม :

 • บรรยายแบบมีส่วนร่วม                                                                50 %
 • Workshop ระดมสมองกรณีศึกษา เรียนรู้จากกิจกรรม อภิปรายกลุ่ม             30 %
 • แสดงบทบาทสมมุติ ฝึกปฏิบัติ                                                        20 %

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา (1 รุ่นไม่ควรเกิน 30-35 ท่าน) : พนักงานขายทุกระดับในองค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องการสายงานขายหรือสนับสนุนการขาย

 ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม   6 ชั่วโมง(1 วัน)

Visitors: 158,739