หลักสูตร การเจรจาต่อรองให้ได้ใจและได้งาน

หลักการและเหตุผล :

          การทำงานในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการประสานงานภายในหรือภายนอกองค์กร  ทักษะหนึ่งที่จะทำให้งานของเราสำเร็จคือ การเจรจาต่อรอง  ถือเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่ง  ทักษะการเจรจาต่อรองต้องได้รับการฝึกฝน  เราต้องมีเป้าหมายในการสื่อสารในแต่ละครั้ง และจำเป็นที่จะต้องเตรียมตัว  รู้เขา รู้เรา ในเป้าหมายของคู่เจรจา  การเจรจาต่อรองถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการสื่อสารและประสานงาน และสำเร็จตามที่เราได้ตั้งเป้าหมายไว้

 

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อทราบถึงเคล็ดลับและการสื่อสารที่ดีที่จะทำให้เราประสบผลสำเร็จ
 2. เพื่อสามารถนำวิธีการเจรจาต่อรองไปปรับใช้ในการประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 3. เพื่อสามารถรู้เคล็ดลับการสร้างความเป็นมนุษย์สัมพันธ์เพื่อการทำงานได้อย่างสำเร็จ 

 

หัวข้อการอบรม :

 1. เรียนรู้ความสำคัญของการสื่อสารในการทำงาน และการใช้ในชีวิตประจำวัน
 2. เรียนรู้ทัศนคติเชิงบวกเพื่อการสื่อสารในองค์กร
 3. เรียนรู้เคล็ดลับการสร้างเสน่ห์ให้เป็นที่รักของทุกคน
 4. เรียนรู้การฝึกทักษะ เคล็ดลับ การพูด การฟัง ให้มีประสิทธิภาพ
 5. เรียนรู้ความสำคัญ และหลักการเจรจาต่อรองเพื่อเป้าหมายที่เราต้องการ
 6. เรียนรู้วิธีการเจรจาต่อรองที่จะประสบผลสำเร็จในงานแบบได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
 7. เรียนรู้ขั้นตอนการวางแผน กระบวนการในการเจรจาต่อรอง  การจูงใจ
 8. เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ที่เป็นคุณสมบัติสำคัญของนักเจรจาต่อรอง (การฟัง  การจับประเด็น การโน้มน้าวใจ การควบคุมอารมณ์)
 9. เรียนรู้บันได 10 ขั้นในการเจรจาต่อรองให้ได้ประสิทธิภาพ
 10. เรียนรู้สภาพปัญหาของการสื่อสารในองค์กร
 11. เรียนรู้การสื่อสารกับการสร้างมนุษย์สัมพันธ์แบบครบวงจร
 12. สรุป-ถาม-ตอบ

 

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรในองค์กรที่ติดต่องานกับบุคคลภายนอก-ภายใน และบุคคลที่สนใจ

  

รูปแบบการสัมมนา :

 • การบรรยาย                                                                                                                 40 %
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม                                                     50 %
 • ดูภาพยนตร์                                                                                                                 10 %
 • มอบของรางวัลสำหรับกลุ่มที่ถูกคัดเลือกจากการให้คะแนนจากเพื่อนร่วมสัมมนา

ระยะเวลาอบรม :

 • จำนวน1 วัน ต่อ 1 รุ่น ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
 • ผู้เข้าอบรมไม่เกิน 30-35 ท่าน ต่อรุ่น
Visitors: 158,740