หลักสูตร ทักษะการเจรจาต่อรอง และเสนอขายแบบมัดใจลูกค้า

หลักการและเหตุผล : 
            เราทุกคนอยู่กับการต่อรอง สื่อสาร ชักชวน จูงใจ โน้มน้าวคน ให้ทำอะไรตามที่เราต้องการมาตลอดชีวิต ซึ่งในการต่อรองทุกครั้ง มักจะมีเรื่องของผลประโยชน์มาเกี่ยวข้อง และข้อตกลงสุดท้าย หมายถึงผลประโยชน์ที่คู่เจรจาแต่ละฝ่ายจะได้รับตามที่คาดหวังไว้

            ดังนั้น ทักษะการเจรจาต่อรองจึงเป็นสิ่งสำคัญรวมถึงฝ่ายขาย และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ซึ่งถูกมองว่าเป็นฝ่ายที่ทำรายได้ให้กับองค์กร และเป็นฝ่ายที่จะต้องใช้ทักษะนี้อย่างหลีกเลี่ยงมิได้   เราจะมีวิธีอย่างไร ที่จะทำให้เกิดการได้เปรียบ หรือ ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น และยังนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดีที่จะต้องสานต่อความรู้สึกดี ๆ กับลูกค้าขององค์กรในระยะยาว  เพราะโดยธรรมชาติของคน ย่อมไม่มีใครชอบที่จะเป็นผู้แพ้อย่างหมดทางสู้  แต่ จะยอมรับเมื่อได้ตระหนักถึงเหตุผลและเล็งเห็นประโยชน์ที่ตนเองได้รับในแต่ละการเจรจาต่อรอง  ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ จะบอกถึงเทคนิคต่างๆในการรับมือคู่เจรจาในการต่อรอง ที่จะทำให้ทุกการเจรจาต่อรองจบลงอย่างสันติทั้งสองฝ่าย และประสบผลสำเร็จตามที่แต่ละฝ่ายคาดหมายไว้


วัตถุประสงค์ :
          1. เพื่อสร้างความตระหนักถึง ความสามารถการเจรจาต่อรองที่มีอยู่ในตัวเองของทุกคน

          2.เพื่อสร้างความเข้าใจหลักพื้นฐานของการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ และแนวคิดในการเจรจาต่อรองที่นำไปใช้ได้จริงอย่างเป็นขั้นตอน

          3. เพื่อสามารถนำศักยภาพหรือความสามารถในตัวเองที่มีอยู่มาผสมผสานกับเทคนิคที่ได้เรียนรู้ นำไปใช้ในการเจรจาต่อรองได้อย่างเป็นธรรมชาติในสไตล์ของตัวเอง และการขายในสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในเชิงบวก

          4. เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยทัศนคติของการยอมรับกันและกัน  ถึงแม้ว่าจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันก็ตาม

 

เนื้อหาการเรียนรู้ :

 1. เรียนรู้ความหมายและความเข้าใจในการเจรจาต่อรอง
 2. เรียนรู้เป้าหมายในการเจรจาต่อรองที่ถูกต้อง และการขายแบบจูงใจลูกค้า
 3. เรียนรู้หลักการพื้นฐานของการเจรจาต่อรองในงานขาย การต่อรองกับลูกค้า  ด้านการจัดซื้อ และส่วนงานบัญชี
 4. เรียนรู้รูปแบบการเจรจาต่อรองในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการทำงานแต่ละส่วนงาน
 5. เรียนรู้ขั้นตอนการเจรจาต่อรองที่จะทำให้เราประสบผลสำเร็จตามที่เราคาดหมาย
 6. เรียนรู้ทักษะที่สำคัญที่จะต้องนำไปใช้ในการเจรจาต่อรองให้ประสบผลสำเร็จ
 7. เรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคนิคการต่อรองในสถานการณ์ต่างๆ
 • การขาย  กับลูกค้า
 • การจูงใจให้เปลี่ยนแปลงความคิด
 • การสั่งซื้อสินค้า
 • การรักษาสัมพันธภาพกับลูกค้า และ เพื่อนร่วมงาน
 • หน่วยงานบัญชี
 1. เรียนรู้เทคนิคการอ่านใจกับบุคคลที่เราเจรจาต่อรองเพื่อให้เราประสบผลสำเร็จตามที่ต้องการ
 2. เรียนรู้ข้อควรระวัง และ ข้อที่ควรทำในการเจรจาต่อรอง
 3. สรุป  ถาม – ตอบ

คุณสมบัติของผู้อบรม/สัมมนา : ระดับผู้จัดการ  หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย  และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 

 

รูปแบบการสัมมนา:

 • การบรรยาย                                        40  %
 • กิจกรรมกลุ่ม / เน้นฝึกปฏิบัติ Workshop       50  %
 • กรณีศึกษา                                          10  %

ระยะเวลาอบรม :

 • จำนวน1 วัน ต่อ 1 รุ่น ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
 • ผู้เข้าอบรมไม่เกิน 35 ท่าน ต่อรุ่น (เพื่อประสิทธิภาพของการอบรม)
Visitors: 158,746