หลักสูตร การเป็นผู้ตามอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ (Followership)

หลักการและเหตุผล :

         ปัจจัยสำคัญของประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร  ขึ้นอยู่กับศักยภาพสำคัญทั้ง 2 ด้านคือ ด้านของผู้นา ( Leader) และผู้ตาม (Follower) โดยเฉพาะผู้ตามถือว่าเป็นกำลังสำคัญขององค์กร เนื่องจากผู้ตามส่วนใหญ่คือ “ผู้ปฏิบัติ”  หากแนวคิดหรือ นโยบายตลอดทั้งเป้าหมายขององค์กร ไม่มีผู้ปฏิบัติ ก็ยากที่จะเกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้ หรือแม้แต่จะมีผู้ปฏิบัติ แต่ปฏิบัติแบบให้ ผ่านพ้นไปวัน ๆ ขาดความเต็มที่ในการทางานงาน ก็ยากที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้

        ผลงานวิจัยในต่างประเทศหลายเรื่องพบว่า ความสำเร็จขององค์กรร้อยละ 90 เกิดจากผู้ตาม ที่มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถอยู่สม่ำเสมอ (Follower)  เพื่อให้เป็นผู้ตามที่มีศักยภาพสูงหรือมีภาวะผู้ตาม (Followership) เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่อง จำเป็น และสำคัญอย่างยิ่ง  ในยุคการบริหารองค์กรสมัยใหม่ของยุค 4.0  ที่จะต้องพัฒนา ผู้ตาม (Follower) เพื่อสามารถให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อผลผลิตขององค์กรสูงขึ้นอย่างยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมาย

 

 วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จ

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้ตามและนำไปใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ปรับมุมมองความคิด และทัศนคติซึ่งอาจส่งผลต่อความล้มเหลวในการทำงานและการดำเนินชีวิต

 

เนื้อหาหลักสูตร :

Module 1 : แนวคิด ประเภท และรูปแบบของผู้นำ (Leaders pattern) และผู้ตาม (Followers pattern)

Module 2 : รู้เขา รู้เรา ทำความเข้าใจในบุคลิกของผู้นำ และผู้ตาม ตามแนวทาง DISC

 • เรียนรู้ความต้องการของผู้นำตามบุคลิกต่าง ๆ
 • เรียนรู้ตนเองบุคลิกและนิสัยตนเองเมื่อต้องทำงานกับผู้นำแบบต่าง ๆ 

Module 3 : ศิลปะการเป็นผู้ตามที่ดี (9 สมรรถนะของผู้ตามที่ประสบความสำเร็จ)

 • สมรรถนะที่ 1 ยอมรับหลักการบริหารของผู้นำ
 • สมรรถนะที่ 2 อ่านเกมผู้นำให้ออก รู้ใจเจ้านาย
 • สมรรถนะที่ 3 ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร
 • สมรรถนะที่ 4 พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ไม่ต้องรอให้เจ้านายบอก
 • สมรรถนะที่ 5 ทำงานเชิงรุก กล้าคิด กล้าแสดงออก
 • สมรรถนะที่ 6 รักษาสัญญา หรือข้อตกลง
 • สมรรถนะที่ 7 มีทักษะในการสื่อสาร รับฟังและถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สมรรถนะที่ 8 กล้าที่จะให้ข้อมูลทั้งสองด้าน
 • สมรรถนะที่ 9 ทำงานเป็นทีม สามารถทำงานได้กับทุกคน ทุกรูปแบบ

Module 4 : เทคนิคการเป็นผู้ตามที่ประสบความสำเร็จ

ปัจจัยที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อทำงานกับผู้นำ

 • เทคนิคการปรับตัวเข้ากับผู้นำในประเภทต่างๆ
 • หลุมพรางและสาเหตุแห่งความล้มเหลวของการเป็นผู้ตาม

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา :พนักงานระดับปฏิบัติงาน  บุคลากรในองค์กร

 

วิธีการอบรม :

 •  - บรรยายแบบมีส่วนร่วม                    40 %
 • - Workshop และเรียนรู้ผ่านกิจกรรม       40 %
 • - ระดมสมอง และ อภิปรายกลุ่ม             20 %
Visitors: 158,745