หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (Communication in Action)ภาคปฏิบัติ

หลักการและเหตุผล :

         ในยุคปัจจุบัน หลายองค์กรเริ่มปรับตัวและให้ความสำคัญกับการสื่อสารในรูปแบบดิจิตอล (Digital) ที่มีช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลาย มีความสะดวก และรวดเร็ว แต่บ่อยครั้งที่องค์กรกลับพบปัญหาในการสื่อสาร ซึ่งเกิดจากพนักงานในองค์ขาดความรู้และทักษะในการสื่อสารที่ถูกวิธี หรือใช้ช่องทางในการสื่อสารที่ไม่เหมาะสมกับรูปแบบของข้อมูล, ประเภทของงาน, หรือความสำคัญของงาน เป็นต้น

         หลักสูตร “Communication inAction เทคนิคการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)” จะช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการสื่อสารเชิงบวก ให้เกิดทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เราติดต่อสื่อสารและประสานงานด้วย องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อผู้เข้าอบรมเกิดความตระหนักรู้ และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบการสื่อสารที่ไม่ถูกวิธี
 3. เพื่อสร้างพฤติกรรมการสื่อสารเชิงบวกให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการเขียนบันทึกข้อความ, การโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email), รวมถึงการสื่อสารผ่านช่องทาง Social Network หรือ Application (Line, Messenger,etc.)
 5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์และเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ได้อย่างเหมาะสม

หัวข้อการอบรม :

 1. ความสำคัญของการสื่อสาร และจิตสำนึกในการสื่อสาร
 • Work shop  ฝึกวิเคราะห์ตัวอย่างปัญหา และผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ จากประเด็นปัญหาการสื่อสารที่ผู้เข้าอบรมใช้ในการปฏิบัติงานประจำวัน
 1. มารยาทที่เหมาะสม ในการเขียนในแบบต่าง ๆ (อีเมล์  บันทึก ไลน์)
 2. สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการสื่อสาร เพื่อสะท้อนให้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาสื่อสาร
 3. คุณลักษณะของหลักของการเขียนบันทึก (ภายใน-ภายนอก) ด้วยหลัก 5 C
 • Work Shop แบ่งกลุ่มร่วมกันฝึกการเขียนบันทึก และอีเมลตามโจทก์ที่วิทยากรกำหนดให้ครบตามองค์ประกอบ 5 C

—   Correct   คือ เขียนข้อความได้ถูกต้องตามเนื้อหา ใช้รูปแบบตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนด

—   Clear     คือ ความชัดเจน อ่านแล้วรู้เรื่องเข้าใจง่าย ไม่มีข้อสงสัย ไม่ต้องตีความ การจัดรูปแบบตัวอักษร การจัดย่อหน้า การเว้นวรรคข้อความ

—   Confirm  คือ สามารถยืนยันได้ หรืออ้างอิงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติที่ประชุม นโยบายบริษัทฯ ระเบียบของหน่วยงาน Work Instruction ฯลฯ

—   Concise  คือ ความสั้น กระชับ ได้ใจความ ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย ไม่วกวน

—   Convinceคือ การโน้มน้าว เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการเขียนบันทึก หรือ อีเมลเพื่อขอความอนุเคราะห์ ความร่วมมือ ขอความช่วยเหลือ และการใช้ภาษาที่สุภาพ

 1. การเขียนอีเมล์ ภายใน-ภายนอก และการโต้ตอบอีเมลให้มีประสิทธิภาพด้วยหลัก 5 W 1 H

—  WHO (ใคร)

—  WHAT (ทำอะไร)

—  WHERE (ที่ไหน)

—  WHEN (เมื่อไหร่)

—  WHY (ทำไม)

—  HOW (อย่างไร)

 • Work shop  ฝึกเขียนและโต้ตอบอีเมลสำหรับส่งภายในองค์กร
 • Work shop  ฝึกเขียนอีเมลและโต้ตอบสำหรับส่งภายนอกองค์กร เพื่อส่งหาลูกค้า,Supplier/ Vendor, หน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. การสื่อสารผ่านช่องทาง Social Network
 • Work shop   ฝึกปฏิบัติการสื่อสารด้วยการส่งข้อความโต้ตอบผ่าน Line Application
 1. เรียนรู้ประโยชน์และโทษของการโพสข้อความ/รูปภาพ/คลิปวีดีโอ ผ่าน Facebook Application และ Instagram Application เราจะมีวิธีการสื่อสารอย่างไรที่ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และพฤติกรรมที่ไม่ควรกระทำ และส่งผลเป็นโทษต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
 • Work shop   แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ Clip VDO ตัวอย่าง จากสถานการณ์ดังที่เกิดขึ้นจริงในสังคมเพื่อสะท้อนภาพปัญหาจากการใช้ Social Media ในการสื่อสาร
 1. เรียนรู้การเปลี่ยนภาษาพูดเป็นภาษาเขียนที่ถูกต้องและเหมาะสม
 • Work shop   ฝึกปฏิบัติปรับการใช้คำพูดในการสื่อสาร ผ่านบัตรคำพูด ในรูปแบบต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
 1. วิธีการสื่อสารภาษากาย  คำพูด น้ำเสียง ที่เหมาะสม
 2. การสนทนากับบุคคลรอบข้าง เรียนรู้สิ่งที่ควรทำ  และไม่ควรทำ
 3. สรุป การเรียนรู้  ถาม-ตอบ

 

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานระดับปฏิบัติการ กลุ่มสำนักงาน (Office)

 

รูปแบบการสัมมนา :

 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วม                                                                                       30  %
 • กรณีศึกษาจากแหล่งการสื่อสารทั่วไป / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม                 70 %

 

ระยะเวลาอบรม :

 • ระยะเวลา 1 วัน ต่อรุ่น ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
 • จำนวนผู้เข้ารับอบรม 25-30 ต่อรุ่น เพื่อประสิทธิภาพในการอบรม
Visitors: 158,745