หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม (Leadership &Team Development)

หลักการและเหตุผล :

          ผู้นำเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการ การดำเนินงานต่าง ๆ ภายในองค์กร และมีส่วนร่วมสำคัญกับความสำเร็จในองค์กรอย่างมาก กล่าวคือ ผู้นำนั้นมีหลายบทบาทซึ่งแต่ละบทบาทนั้นสัมพันธ์ต่อการเติบโตขององค์กรทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านบริหารผลงาน  หรือด้านพัฒนาทีมงาน(คน)  ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยความสำเร็จององค์กร  ผู้นำในองค์กร แบ่งได้ 3 ระดับ คือ ผู้นำที่เป็นผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์การ ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับต้น ทั้งนี้ผู้นำแต่ละระดับจะมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่แตกต่างกันไป

          การพัฒนาผู้นำในองค์กร และการทำงานเป็นทีมจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกองค์กรต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและสามารถนำไปพัฒนาองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

 

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจภาวะผู้นำ  ไปสู่การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จขององค์กรและการทำงานเป็นทีม
 2. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ ๆ ของการเป็น “ผู้นำ” ที่ดี   ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และค่านิยมร่วมขององค์กร
 3. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและพัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการเป็นผู้นำที่ทรงประสิทธิภาพ
 4. เพื่อเข้าใจและสามารถบริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Team Work)

 

เนื้อหาหลักสูตร :

 1. เรียนรู้แนวคิด ความสำคัญ บทบาทของภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
 2. เรียนรู้คุณสมบัติของการเป็นผู้บริหาร และผู้นำที่ดี
 3. เรียนรู้การมีศิลปะการบังคับบัญชา
 4. เรียนรู้  22 บทบาทเพื่อการบริหารคนให้สำเร็จ
 5. เรียนรู้จิตวิทยาการบริหารในฐานะการเป็นผู้นำ
 6. เรียนรู้การบริหารทีมงานให้ได้ใจและได้งาน
 7. เรียนรู้ปัญหา อุปสรรค ความล้มเหลวและความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม
 8. เรียนรู้การคิดแบบหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats) ในเป็นผู้นำ
 9. เรียนรู้เทคนิคการทำงานเป็นให้ได้ตามเป้าหมาย
 10. สรุป  ถาม ตอบ

                  

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ  หัวหน้างาน

 

รูปแบบการสัมมนา :

 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วม                                                          40  %
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม              60 %

 

ระยะเวลาอบรม :

 • จำนวน 1 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
 •  ผู้เข้าอบรม 30-35 ท่าน  ต่อรุ่น  เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้
Visitors: 158,740