หลักสูตร เสริมสร้างงานบริการที่เป็นเลิศด้วยหลัก SMART Team

หลักการและเหตุผล

          พูดถึงคำว่า SMART  (สมาร์ท) เราอาจคุ้นหู ว่าหมายถึงหล่อ   สวย  ดูดี ฉลาด  อัจฉริยะ ท่าทางดี ดูอบอุ่น  แต่เราคงต้องมาพูดถึง SMART ที่เกี่ยวกับการทำงานในองค์กรในด้านของงานบริการ

 • SMART  มาจากอะไรกันบ้าง     
 • S (Service  mind) หมายถึง  มีจิตใจ มุ่งมั่น ในการให้บริการที่ดี
 • M (Mastery)  หมายถึง  การเรียนรู้และการทำงานอย่างมืออาชีพ
 • A (Accountability)  หมายถึง การทำงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม  ซื่อสัตย์
 • R (Relationship)  หมายถึง การมีสัมพันธภาพที่ดี  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • T (Team  work)  หมายถึง การทำงานเป็นทีม

            ในยุคปัจจุบันเป็นยุคของการแข่งขัน  ลูกค้าสามารถเข้าถึงสิ่งที่ต้องการเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เราต้องช่วยกันในการสร้างงานบริการให้ลูกค้าของเราประทับใจ และพึงพอใจสูงสุดเพื่อช่วยบอกต่อให้กลับองค์กรของเรา

            หลักการทำงานโดยใช้ SMART  เข้ามาช่วยนั้นทุกคนในองค์กรต้องมีเป้าหมายเดียวกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ “ทุกตำแหน่งหน้าที่คือ ฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยกันขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ”  เราต้องสร้างหลายด้านประกอบกัน รวมถึงแนวทางของการมีทัศนคติในการคิดดี คิดบวก ความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งความรักในงานที่ทำ อันที่จริงงานบริการจะเป็นเลิศได้นั้น เราต้องพัฒนาบุคลากรด้านการคิดบวก คิดเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น และความมีจิตบริการ  หลักสูตรนี้ได้รวมปัจจัยในการทำงานไว้แล้วด้วยหลัก SMART TEAM

 

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อเข้าใจคำว่า SMART Team ของงานบริการในเป้าหมายขององค์กร
 2. เพื่อเรียนรู้การทำงานบริการแบบมืออาชีพด้วยหลักการของ Service mind
 3. เพื่อเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงของ SMART  เช่น  การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี   การใช้คำพูด  ภาษากาย  การสื่อสารในงานบริการ ทั้งในส่วนของการพบลูกค้า การใช้คำพูดกับบุคคลที่มาติดต่อในองค์กร

หัวข้อการอบรม :

SMART Team:

S (Service  mind) หมายถึง  มีจิตใจ มุ่งมั่น ในการให้บริการที่ดี

 • เรียนรู้ความสำคัญของงานบริการเพื่อองค์กร “ทำไมเราต้องสร้างงานบริการให้องค์กรและตัวเอง”
 • เรียนรู้ปัจจัยสู่ความสำเร็จในงานบริการที่เป็นเลิศโดยที่ทุกส่วนงานเป็นส่วนสำคัญในองค์กร (Everybody in a hotel is the executive)
 • เรียนรู้แนวคิดและความหมายของคำว่า SMART Team เพื่อการทำงานให้ตรงเป้าหมายขององค์กร
 • เรียนรู้การมีจิตบริการ (Service Mind) และ “ลูกค้าคือคนสำคัญสำหรับคุณ”
 • เรียนรู้ความคาดหวังของลูกค้าที่มาใช้บริการ

M (Mastery)   หมายถึง  การเรียนรู้และการทำงานอย่างมืออาชีพ

 • เรียนรู้คุณสมบัติของนักบริการที่ดี
 • เรียนรู้การสร้างความมั่นใจในตัวเองเพื่อมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • เรียนรู้การทำงานบริการแบบมืออาชีพควรเป็นแบบใด
 • เรียนรู้บุคลิกภาพในงานบริการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
 • เรียนรู้การมีมารยาท  คุณธรรม จรรยา ในงานบริการ
 • เรียนรู้เรื่องของเวลาในงานบริการ เช่น เวลาในการทำความสะอาดห้องพัก  ห้องอาหาร

A (Accountability)  หมายถึง การทำงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า และสังคม  ซื่อสัตย์

 • เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง ความเอาใจใส่ในการทำงาน  
 • เรียนรู้ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า และสังคม
 • เรียนรู้การมีความมุ่งมั่น เป้าหมายในการทำงานของหน่วยงาน และตนเอง
 • เรียนรู้การเป็นแบบอย่างที่ดี  การสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี
 • เรียนรู้การสร้างมาตรฐานในงานบริการขององค์กร

R (Relationship)  หมายถึง การมีสัมพันธภาพที่ดี  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

 • เรียนรู้การสื่อสารที่ดีในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ทีดี
 • เรียนรู้การพูดปฏิเสธ  การใช้คำพูดอย่างมีศิลปะและการแนะนำเมื่อมีบุคคลมาติดต่องานในองค์กร
 • เรียนรู้ภาษากาย  พฤติกรรมที่ดีในงานบริการ และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในงานบริการ 

T (Team  work)  หมายถึง การทำงานเป็นทีม

 • เรียนรู้การทำงานเป็นทีม “ทำไมต้องทำงานเป็นทีม”
 • เรียนรู้ความสำคัญของทีมให้มีประสิทธิภาพ (Team Work)
 • เรียนรู้องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมเพื่อผลสำเร็จขององค์กรและทีม
 • เรียนรู้ลักษณะของการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และการทำตัวให้ผู้อื่นอยากทำงานด้วย
 • เรียนรู้ขั้นตอนของการทำงานเป็นทีม
 • เรียนรู้สิ่งที่ทำให้ทีมไม่ประสบผลสำเร็จและแนวทางการลดปัญหาในการทำงานเป็นทีม

สรุป  ถาม-ตอบ

 

ประโยชน์ที่องค์กร และ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ:

1. ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักในความสำคัญของงานบริการลูกค้าและการนำไปประยุกต์ใช้ในงาน

2. ผู้เข้าอบรมเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานด้านงานบริการให้ได้มาตรฐานขององค์กรและลูกค้าพึงพอใจ

3. ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาคุณภาพงานบริการให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

 

กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลภายในองค์กร  และบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานบริการ

 

ระยะเวลาอบรม :

 • จำนวน 1  วัน ต่อ รุ่น ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
 • ผู้เข้าอบรม 35-40  ต่อรุ่น
Visitors: 158,746