หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริการสำหรับพนักงานส่งสินค้า

หลักการและเหตุผล :

        งานบริการ (Service)  บุคลากรบางส่วนอาจไม่ได้คิดอะไรมากนัก  ทำงานเพียงเพื่อการแลกมาของเงินตราใช้ในการดำรงชีพของชีวิต และครอบครัวของตนไม่ได้คิดในระยะยาวว่าหากตนเองบริการไม่ดี หรือไม่เหมาะสม ทำให้ลูกค้าไม่พึงพอใจและไม่ประทับใจในการบริการนั้น  สิ่งนี้ที่เป็นผลทำให้รายได้ของพนักงานเองอาจน้อยลงได้เพราะงานบริการที่ดี จะทำให้รายได้ของเขาเพิ่มขึ้น เหมือนกับคำที่ว่า “องค์กอยู่ได้ เราก็อิ่มท้องเช่นกัน” องค์กรก็เหมือนบ้านหลังที่สองที่พวกเขาจะต้องช่วยกัน  ทำงานร่วมกัน มีอะไรร่วมคุย ปรึกษาหารือกันเพื่อบริการให้ลูกค้าประทับใจและใช้บริการขององค์กรตลอดไป

         ปัจจุบันการบริการลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญที่มิอาจมองข้ามได้  เพราะบางครั้งสินค้าหลักของเราที่สามารถทำรายได้นั้น  หากบริการที่ไม่ประทับใจ  บุคลิกภาพของพนักงาน   การควบคุมอารมณ์ในการบริการลูกค้า   การใช้คำพูด  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือเมื่อลูกค้าร้องเรียน   อาจเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถพิชิตใจลูกค้าได้  การตัดสินใจในการตกลงซื้อของลูกค้า  บางครั้งมาจากความพอใจในสิ่งแวดล้อมอย่างอื่นมากกว่าตัวสินค้า  สินค้าจริง ๆ ที่ผลิตก็ต้องได้ตามมาตรฐานอยู่แล้ว การบริการที่จะทำให้เกิดการซื้อ  และซื้อซ้ำต่างหากที่ยากกว่า  จะให้ได้มาตรฐานอย่างไร  เราจะสร้างให้พนักงาน หรือส่วนงานที่ต้องพบลูกค้า  หรือบริการลูกค้าอย่างไรให้พิชิตใจลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อทราบคุณค่าของตนเอง และงานบริการในอาชีพ ในการเป็นนักบริการมืออาชีพ
 2. เพื่อการสร้างบุคลิกภาพในงานบริการให้ลูกค้าประทับใจ และการควบคุมอารมณ์ในงานบริการ
 3. เพื่อเข้าใจในการเข้าพบลูกค้าหรือส่งสินค้าให้กับลูกค้า
 4. เพื่อรู้จักการใช้คำพูดในงานบริการ ทั้งในส่วนของการพบลูกค้า และการใช้คำพูดทางโทรศัพท์
 5. เพื่อสามารถรับคำร้องเรียนจากลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

หัวข้ออบรม :

 1. เรียนรู้ความสำคัญของงานบริการ   ทำไมเราต้องสร้างงานบริการให้องค์กร
 2. เรียนรู้ความคาดหวังของลูกค้า ปัจจัยสู่ความสำเร็จในงานบริการ ที่เป็นเลิศ
 3. เรียนรู้ปัจจัยสู่ความสำเร็จในงานบริการ ที่เป็นเลิศ
 4. เรียนรู้การปฏิบัติตามมาตรฐานบริการปฏิบัติงาน
 5. เรียนรู้การปรับทัศนคติเชิงบวกในงานบริการ
 6. เรียนรู้บุคลิกภาพในงานบริการ ความสำคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
 7. เรียนรู้การกำหนดวิธีการในการขนส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าและการส่งสินค้าเมื่อถึงสถานที่ลูกค้า
 8. เรียนรู้การควบคุมอารมณ์และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าหรือบุคคลที่เข้าไปติดต่อ
 9. เรียนรู้การสื่อสารอย่างมืออาชีพและการพูดในงานบริการและการเข้าพบลูกค้า การอธิบาย และการตอบคำถามลูกค้า
 10. เรียนรู้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานบริการและการขนส่งสินค้า และการตอบคำถามที่เหมาะสมกับลูกค้า
 11.  เรียนรู้การรับคำร้องเรียนลูกค้าและการดำเนินการให้จบกระบวนการของงาน
 12. สรุป ถาม-ตอบ และการสร้าง Commitment ที่ดีในงานบริการ

กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลที่ปฏิบัติงานในด้านการบริการลูกค้า  และพนักงานส่งสินค้า  พนักงานขับรถ

รูปแบบการสัมมนา :

 • การบรรยายแบบผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม                                                                  40 %
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม                                  50 %
 • ดูภาพยนตร์                                                                                              10 %
 • มอบของรางวัลสำหรับกลุ่มที่ถูกคัดเลือกจากการให้คะแนนจากเพื่อนร่วมสัมมนา

ระยะเวลาอบรม

 • จำนวน 1 วัน ต่อ 1 รุ่น ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
Visitors: 158,741