มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับการทำงานในองค์กร

มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับการทำงานในองค์กร

       นุษยสัมพันธ์ มีความหมายที่เข้าใจกันง่าย ๆ คือ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างมนุษย์ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน  บ่อยครั้งที่การทำงานในองค์กรเกิดปัญหาของการขาดมนุษยสัมพันธ์ที่ดี   ถ้าจะพูดไปแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราทำกันไม่ได้  เป็นซึ่งที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ เราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้  เราต้องมีเพื่อนร่วมองค์กร  ไม่ว่าจะเป็นเจ้านาย  หัวหน้างาน  เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง ลูกค้า หรือบุคคล องค์กรภายนอกที่ต้องปฏิสัมพันธ์ด้วยไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม  เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากในการดำเนินชีวิตในสังคม

        ในพื้นฐานเราคงต้องเข้าใจความแตกต่างของคน นั้นคือความเหมือนกันของมนุษย์เรานั้นเอง  เพราะไม่มีใครจะเหมือนกันได้ บางครั้งตัวเราเองยังต้องเถียงกันเลยว่าจะทำอะไรดี  ดี ไม่ดี อย่างไร  แล้วเราจะให้ผู้อื่นมาเหมือนเราได้อย่างไร  เราจึงต้องเข้าใจตัวเอง เข้าใจวัตถุประสงค์ และที่สำคัญคือเข้าใจผู้อื่น ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

        เมื่อเราร่วมกลุ่มกันแล้ว จงพึงคิดเสมอว่า ไม่มีคน 2 คนที่เหมือนกัน “No two persons are alikes”

        พื้นฐานสังคมที่แตกต่างกัน ทุกคนจึงต้องพยายามเข้าใจถึงธรรมชาติของมนุษย์ในเรื่อง ต่างๆ ด้วย เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ทั้งชีวิตการทำงาน หรือแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวก็ตาม ซึ่งอยู่บนพื้นฐานสำคัญดังต่อไปนี้

  1. การเข้าใจตนเองก่อน เพราะหากเรายอมรับตนเอง และเข้าใจตนเองได้ เราจะสามารถปรับปรุงตัวเองเพื่อเข้ากับผู้อื่นได้  ทั้งเรา และเขาก็จะมีความสุขในการติดต่อประสานงานร่วมกัน
  1. มนุษย์เรามีความเหมือนกันและแตกต่างกัน ในการมองตัวเองก่อนเสมอ และสิ่งที่แตกต่างกันคือ อารมณ์ บุคลิกภาพ ความสามารถนิสัยใจคอการต้องการการยอมรับจากสังคม เริ่มแสวงหาความต้องการเหล่านี้  ทั้งนี้เมื่อเราเข้าใจก็ต้องรู้จักการปรับตัวในการทำงานร่วมกัน
  1. การติดต่อสื่อสาร  การติดต่อสื่อสารสามารถทำได้ด้วยการพูด  การฟัง การใช้ภาษากาย กริยาท่าทาง การเขียน  การที่เรามีทักษะการสื่อสารที่ดีก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทำงานที่ดี และเป็นสร้างบรรยากาศที่ดีด้วย  เราต้องเข้าใจมารยาทในสังคมในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
  1. การยิ้มทักทาย  เป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่เราควรทำก่อนการเริ่มงานในทุก ๆ วัน นอกจากสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นแล้ว ยังเป็นการเริ่มต้นการทำงานที่สดใสอีกด้วยสำหรับเจ้าของรอยยิ้ม
  1. การช่วยเหลือ  หรือการเอื้อเฟื้อต่อกัน การที่เรามีจิตอาสา แบ่งปันช่วยเหลือ เสียสละก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรลงมือทำ สังคมในองค์กร หรือสังคมรอบข้างจะหน้าอยู่ขึ้น อย่างเห็นได้ชัด  ไม่ต้องรอให้ตัวเองพร้อม  มีน้ำใจ ช่วยเหลือได้ทุกเวลา

      การสร้างมนุษยสัมพันธ์เป็นเรื่องที่สำคัญ ที่คนในองค์กรควรร่วมกันสร้างวัฒนธรรมให้เกิดขึ้น เพราะจะทำให้บรรยากาศการทำงานดีและทุกคนสามารถมีความสุขร่วมกันได้ แม้จะพบปัญหาในการทำงานและทุกคนจะมีความรู้สึกอบอุ่น ไม่ได้ต่อสู้กับปัญหานั้นเพียงแผนกเดียว คนเดียว ทุกคนร่วมกันรับรู้และช่วยกันแก้ไข

Visitors: 158,740